Води

Oбява за работа: ВиК Проектант – Профил Мрежи и Съоръжения

Posted on

Иновациите, непрекъснатия стремеж за развитие и дигиталността са в основата на всичко, което правим в „ИНЖЕНЕРИК ЕООД“.   Работим заедно, за да създадем култура, основана на уважение, доверие и приобщаване. Приемаме гъвкавата работа и винаги сме отворени за обсъждане на вашите индивидуални нужди, така че да можете да създадете свой собствен опит с нас. Относно  […]

Води

Oбява за работа: ВиК Проектант – Профил Пречистване на води

Posted on

Вълнувате ли се от бъдещето? Водите ли се от възможността да работите по някои от най-предизвикателните и сложни проекти в България и по света и да се учите от най-добрите? Ние да! Иновациите, непрекъснатия стремеж за развитие и дигиталността са в основата на всичко, което правим в „ИНЖЕНЕРИК ЕООД“.   Работим заедно, за да създадем […]

Индустрия

Фирма ИНЖЕНЕРИК ЕООД завърши договор за проектиране във фаза ПИП на ЛПСОВ за предприятие за рециклиране на пластмаса

Posted on

На 09.03.2020г. завършихме работа по проектиране във фаза пред инвестиционно проучване за изграждане на локална пречиствателна станция за пречистване на промишлени отпадъчни води на територията на предприятие за рециклиране на пластмаса. Проектът е разработен в съответствие с цялостната политика в областта на опазване на околната среда, респективно на водите в България и за изпълнението на […]

Индустрия

Фирма ИНЖЕНЕРИК ЕООД подписа договор за проектиране във фаза ПИП на ЛПСОВ за предприятие за рециклиране на пластмаса

Posted on

На 11.02.2020г. фирма ИНЖЕНЕРИК ЕООД подписа договор за изготвяне на проект във фаза пред инвестиционно проучване за обект „Локална пречиствателна станция за предприятие за рециклиране на пластмаса“. Пред инвестиционното проучване ще включи определяне на седмични отпадъчни промишлени водни количества и замърсености формиране на площадката на даденото предприятие и изготвяне на технологични решения за изграждане на […]

Води

Глобални тенденции и предизвикателства в сектор Води

Posted on

Предизвикателствата в сектор Води стават все по-големи предвид бързата урбанизация, увеличаването на потреблението и търсенето на храна и енергия. Целите за устойчиво развитие не само изискват изготвянето на рамка за справяне с предизвикателствата в сектор Води, но поставят водата в центъра на глобалната програма за устойчиво развитие. Това предоставя възможности за водния сектор да разработи […]

Води

Фирма ИНЖЕНЕРИК ЕООД подписа договор за консултантски услуги и проучвания за Пречистване на Утайки от отпадъчни води или животинска тор в Северна или Алпийска среда и Средиземноморска среда, използвайки природно-базирани решения.

Posted on

На 18.10.2019г. фирма ИНЖЕНЕРИК ЕООД подписа договор за експертна дейност и консултантски услуги в подкрепа на свои изследвания и проучвания на природно-базирани решения за пречиствaне на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води и/или утайки от земеделието, Предмет на Лот 1 (Пречистване на утайки от отпадъчни води или животинска тор в Северна или Алпийски среда) […]

Води

Международна седмица на водата в Сингапур, 5-9 Юли 2020г.

Posted on

Изключително ни е приятно да ви поканим на Международната седмица на водата в Сингапур.Ние също ще бъдем част от водната седмица, представени от нашия Управител – стр.инж.|инж.хим. Иван Колев. Той ще даде своя принос като рецензент на следните 15 теми:1. Тема 1А: ВиК мрежово планиране, проектиране и изпълнение – Основни показатели за ефективност за управление […]

Индустрия

Фирма ИНЖЕНЕРИК ЕООД завърши работа по изработването на идейни решения и технически проект с проектосметна документация за реализация на обект „Етап 37“, Амилум Бългаиря ЕАД

Posted on

На 07.10.2019г. завършихме работа по проектиране, което включва: изработване на идейни решения и инвестиционен проект във фаза технически проект с проектосметна документация за реализация на обект: ЕТАП 37: „ВОДОЗАХРАНВАНЕ, РЕЗЕРВОАРИ И ПОМПЕНА СТНЦИЯ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНА СИСТЕМА“, Амилум България ЕАД. С реализиране на инвестиционното намерение (ИН) „АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД цели разширяване на дейността си и добавяне на […]

Води

Повторно използване на вода от пречиствателни станции за отпадъчни води

Posted on

Според доклад публикуван от Организацията на Обединените Нации (ООН) за „Световните перспективи за населението, 2019 г.“ се очаква населението на света да бъде 9,7 милиарда към 2050 г. и 10,9 милиарди към 2100 г. През последните години се отчита както ограничаване на водните ресурси, така и увеличаване на потреблението на вода в цял свят успоредно […]

Води

Фирма ИНЖЕНЕРИК ЕООД завърши работа по изработване на Актуализация на инвестиционно предложение за „Реконструкция на ВиК мрежа на ж.к. „Младост“, гр. Ловеч“

Posted on

На 13.09.2019г. завършихме работа по  „Актуализация на инвестиционно предложение за „Реконструкция на ВиК мрежа на ж.к. „Младост“, гр. Ловеч“. Обезпечаването територията на квартала с канализационна мрежа, там където такава няма към момента или ако има, то тя не отговаря на нормативните изисквания, ще предотврати замърсяването на повърхностните и подпочвените води и ще се намали здравният […]