Необходимост от изготвяне на: „Изисквания за представяне на план за управление на дъждовните води“!

С настоящата публикация, ние от Инженерик, обръщаме внимание, че е крайно време да се изготвят „Изисквания за представяне на план за управление на дъждовните води“, в съответствие с градоустройствения план на всеки град в България.

Създаването на такъв тип стандарт/ръководство ще бъде в полза на собствениците на земи предвиждащи застрояването им, консултанти, проектанти и всеки друг член на обществото, който е заинтересован от подготовката на план за управление на дъждовните води.

Основата роля на стандарта следва да предостави насоки и специфично съдържание, което трябва да бъде включено при изготвянето на всеки индивидуален проект, част от общата градска среда, за да се осигури ефективно техническо планиране и управление на дъждовните води.

Разбира се такъв тип ръководство следва да стъпва на политиката за планиране на инфраструктурата в градския план, която подробно да обяснява какво е план за управление на дъждовните води, кога се изисква такъв, кой трябва да го подготви и какво трябва да включва.

Следващият списък описва примерен набор от минимални критерии и необходими документи, за целите на изготвяне на план за управление на дъждовните води, при стартиране на процеса по изграждане на нова мащабна инфраструктура:

– доклад/проект, проверен и сертифициран от регистриран професионален инженер проектант, с демонстриран опит в хидравлично моделиране, проектиране на дъждовни води и моделиране на качеството на водата;

– структурен план, показващ как предложеното развитие ще се интегрира със заобикалящата общност и със съществуващите паркове, обслужващи и инфраструктурни мрежи и системата за движение (пътна мрежа, съоръжения за обществен транспорт и пешеходни и велосипедни алеи) в района;

– покривните и повърхностните водни оттоци от всеки даден инвестиционен проект и всякакъв външен водосбор се заустват до приемливи законни точки на заустване.

Забележка: осигуряването на задържане на дъждовна вода не отменя изискването за законна точка на заустване;

– план на водосбора, описващ подробно вътрешните и външните водосбори и съответните им зони;

– Собствеността на съвета за управление на отводнителните съоръжения, намиращи се в рамките на пътен резерв, отводнителен резерв, обществен пътека, парк или коридор на водни пътища;

– Местоположение и подробности на отводнителните права, свързани с всякакъв наличен / предложен подземен отводнителен канал, открит отводнителен канал или водосток под път;

– Отводнителните канали, модификациите на потоците и отводнителната мрежа са проектирани да защитават и подобряват околната среда на коридора на водния път или пътя за оттичане;

– Оценка на капацитета на наличната инфраструктура и ясно показани предложения за надстройка/и;

– Задържане на отводнителната вода (ако е необходимо), за да се намали върховото разходно количество, за да се ограничат наводнения или да се поддържа капацитетът на наличната инфраструктура, която не може да бъде надградена.

Бележка: Обемите на съхранение на задържането трябва да бъдат проектирани в съответствие с нормативната уредба или алтернативно да бъдат моделирани, за да включват различни продължителност на валежи от 5 минути до 4,5 часа, при определена площ на анализираната градска зона, използвайки примерни хидрологични модели, като RAFTS, WBNM, DRAINS и др;

– Предоставяне на детайлни разработки за всеки предложен надземен басейн за задържане на отводнената вода / качеството на водата (ако е приложимо), за да се докаже, че е предоставено достатъчно пространство за изграждане е в съответствие с изискванията на политиката за планиране на инфраструктурата.

– Предоставяне на детайлни мащабирани чертеж.

Вярваме, че предприемането на подобна стъпка за разработване на такъв тип документ, гарантира устойчивото развитие в градските населени места.

#Инженерик#Engineerik#EIK#EIKnews#EIKteam#watermanagement#watertechnologies#waterexperts#SustainableLegacies