Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в с. Айдемир

С приключването на инвестиционен проект за обект „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в с. Айдемир“, #ENGINEERIK💧 завърши последният проект, по който екипът ни работеше през 2021 година, част от инвестиционната програма на ВиК Силистра.

Обхватът на проекта включва проектиране във фаза Технически проект, съгласуване на проекта, съдействие при издаване на Разрешение за строеж и упражняване на авторски надзор.🏗

Основни характеристики на обекта:

Проектиране на 10 517,84 метра водопроводна мрежа (без сградни отклонения), 22 792,55 метра канализационна мрежа (без сградни отклонения), както и съоръжения към тях: 523 броя СВО, 1103 броя СКО, 3 бр. шахта регулатор на налягане, реконструкция на съществуваща канализационна помпена станция „Деленките“ и изграждане на нова канализационна помпане станция в населено място с. Айдемир.🚰

В следващите публикации на #EIKTeam може да проследите поредицата от видеа #EIKTeamSilistra относно изпълнението на строително монтажните работи и осъществяването на авторски надзор. 👷