Фирма ИНЖЕНЕРИК ЕООД завърши договор за проектиране във фаза ПИП на ЛПСОВ за предприятие за рециклиране на пластмаса

На 09.03.2020г. завършихме работа по проектиране във фаза пред инвестиционно проучване за изграждане на локална пречиствателна станция за пречистване на промишлени отпадъчни води на територията на предприятие за рециклиране на пластмаса.

Проектът е разработен в съответствие с цялостната политика в областта на опазване на околната среда, респективно на водите в България и за изпълнението на Директивите на Европейския съюз и съответните закони и програми на българското правителство.

С реализиране на пред инвестиционното проучване се изготви:

  • Мониторинг на отпадъчните водни количества и замърсености;
  • Обследване на съществуващата водоснабдителна и канализационна мрежа;
  • Анализ за избор на технология за пречистване на отпадъчните води, чрез изграждането на ЛПСОВ на територията на предприятието;
  • Изготвяне на технологична линия/и за повторна употреба в производствения процес на предприятието на пречистените отпадъчни води;
  • Описание на технологичната схема на избрания вариант на ЛПСОВ включваща информация по пътя на водата и утайките, управлението и третирането на утайките;
  • Анализ на разглежданите варианти по техническо-икономически показатели, включващи – общи капиталовложения, експлоатационни разходи, амортизационни отчисления и експлоатационни разходи.