Глобални тенденции и предизвикателства в сектор Води

Предизвикателствата в сектор Води стават все по-големи предвид бързата урбанизация, увеличаването на потреблението и търсенето на храна и енергия. Целите за устойчиво развитие не само изискват изготвянето на рамка за справяне с предизвикателствата в сектор Води, но поставят водата в центъра на глобалната програма за устойчиво развитие. Това предоставя възможности за водния сектор да разработи иновативни решения и да разшири най-добрите практики.

Една от силните страни на IWA е обединяването на експерти от целия свят в разнообразни специализирани групи, които от своя страна спомагат за провеждането на работни групи с хора от различни дисциплини и националности. Това води до ускорено развитие на иновации и тяхното праткическо прилагане, които могат да допринесат за справяне с предизвикателствата във водния сектор.

Във второто издание на сборника с актуални теми и новости във водния сектор, изготвен от IWA, може да се отркият глобалните тенденции и предизвикателства. В него са идентифицирани:

  • водещи теми;
  • иновации и глобални тенденции;
  • научни изследвания;
  • и управление на активите в сектор води

които оказват влияние при решаване на предизвикателства във ВиК.

Сборникът подчертава разнообразието от подходи, подробни технически и научни аспекти до по-интегрирани подходи.

Ние от ИНЖЕНЕРИК ЕООД можем да ви съдействаме при въвеждането на нови актуални подходи за устойчиво управление на водни системи.