Фирма ИНЖЕНЕРИК ЕООД подписа договор за консултантски услуги и проучвания за Пречистване на Утайки от отпадъчни води или животинска тор в Северна или Алпийска среда и Средиземноморска среда, използвайки природно-базирани решения.

На 18.10.2019г. фирма ИНЖЕНЕРИК ЕООД подписа договор за експертна дейност и консултантски услуги в подкрепа на свои изследвания и проучвания на природно-базирани решения за пречиствaне на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води и/или утайки от земеделието, Предмет на Лот 1 (Пречистване на утайки от отпадъчни води или животинска тор в Северна или Алпийски среда) и Лот 3 (Пречистване на утайки от отпадъчни води или животинска тор в Средиземноморски среда).

Тръстикови легла (RBs)
(Източник Cress Water Solutions )

Проектът ще бъде изготвен съвместно с експерти от Словения, България, Австрия, Италия и ГД „Севместен изследователски център“ на ЕС (JRC).

Проучването ще се основава на:

  1. Събиране на данни и анализ по два зададени казуса (пилотни проекта);
  2. Събиране и анализ на данни по подобни казуси;
  3. Подготовка за разработване на технически проект;
  4. Анализи на разходите, състояща се от събиране на данни и анализи, Анализ на инвестиционните разходи, Анализ на оперативните разходи, Анализ на разходите за възстановяване и други.

Всеки един от двата Лота има за цел да разработи няколко основни Работни Пакета (РП), а именно:

  • Управление на проекта;
  • Характеристика на природно-базирани решения за пречистване на отпадъчни води и утайки и техническо проектиране;
  • Количествена оценка на косвените и преките ползи;
  • Анализ на разходите;
  • Предизвикателства в прилагането и изготвяне на бизнес модел.

Днес има различни природно-базирани решения за третиране на отпадъчни води и утайки, създадени с цел да се намалят азотните и фосфорни емисии във водата и да се подобри качеството на водата. През последните десетилетия бяха разработени документите за водната политика като WFD на ЕС за постигане на положителни резултати с еутрофикацията. Що се отнася до намаляването на азота, задачата, поставена през 1995 г. за намаляване на 56200 тона N, беше постигната чрез достигане на 24% от намалението на N до 2005 г. от 30% до 2010 г.
Със сигурност ролята на природно-базирани решения за пречистване на отпадъчни води и утайки и следва да намери своето устойчиво място при изработването на инвестиционни проекти за населени места под 10 000 еквивалентни жители и проекти за третиране на утайки формирани при развъждането на животни.

Всеки един проектантски екип следва да прилага добре обективирано икономическо мислене спазвайки политиката за водите на национално и европейско ниво. Всъщност вземането на решения следва да се води от използването на данни, свързани с икономическата оценка на природата, за да се определи осъществимостта на определен проект за природно-базирано решение (NBS). CBA е много подходящ инструмент в подкрепа на вземането на решения дали да се изгради NBS или не. CBA очертава онези безброй ползи от природата, които повишават човешкото благополучие без разходи в местни и глобални мащаби.
По-специално, това е влиятелна практика, предоставяща количествени стойности на ресурсите и техните услуги, които нямат своята пазарна цена.