Фирма ИНЖЕНЕРИК ЕООД завърши работа по изработването на идейни решения и технически проект с проектосметна документация за реализация на обект „Етап 37“, Амилум Бългаиря ЕАД

На 07.10.2019г. завършихме работа по проектиране, което включва: изработване на идейни решения и инвестиционен проект във фаза технически проект с проектосметна документация за реализация на обект: ЕТАП 37: „ВОДОЗАХРАНВАНЕ, РЕЗЕРВОАРИ И ПОМПЕНА СТНЦИЯ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНА СИСТЕМА“, Амилум България ЕАД.

С реализиране на инвестиционното намерение (ИН) „АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД цели разширяване на дейността си и добавяне на нови продукти в производствената си гама, което ще доведе до значително нарастване дневния капацитет преработена царевица.

Настоящия проект има за цел да осигури захранване на противопожарен пръстен. Също така да осигури необходимото време за пожарогасене спрямо нормативната уредба.

Проектирането обхваща изработването на технически решения за:

  •  Резервоар със стоманобетонна преградна стена и опори за смукателни тръбопроводи;
  •  Помпена станция за противопожарни цели;
  •  Водопроводна мрежа;
  • Съоръжения от вертикалната планировка, включващи площадка за маневриране на противопожарна кола и/или автокран;