Фирма ИНЖЕНЕРИК ЕООД завърши работа по изработване на Актуализация на инвестиционно предложение за „Реконструкция на ВиК мрежа на ж.к. „Младост“, гр. Ловеч“

На 13.09.2019г. завършихме работа по  „Актуализация на инвестиционно предложение за „Реконструкция на ВиК мрежа на ж.к. „Младост“, гр. Ловеч“.

Обезпечаването територията на квартала с канализационна мрежа, там където такава няма към момента или ако има, то тя не отговаря на нормативните изисквания, ще предотврати замърсяването на повърхностните и подпочвените води и ще се намали здравният риск.

Съгласно заданието за изработване на актуализация на ИП на Работен инвестиционен проект за обект “Реконструкция на ВиК мрежата на ж.к. „Младост“ – гр. Ловеч“, територията, която попада в обхвата на проектната разработка е ограничена от следните граници:

  • ул. „Стара планина“ – ОТ 276 – 265 – 266 – 259 – ОТ 258;
  • ул. „акад. Иван Урумов“ – ОТ 90 – 264 – ОТ 266;
  • ул. „пастор Стефан Генев“ – ОТ 267 –ОТ 265;
  • ул. „проф. д-р Стефан Ватев“ – ОТ 275 – ОТ 276

На съществуващата канализациона мрежа на разглеждания квартал е извършено промиване и видеобследване със самоходна и ръчна CCTV- видеокамера по време на изработването на Работния проект.

На места при връзката на тръбите по вътрешната им част има стърчащ бетон. Горната част на тръбите е отчупена при полагането им и е запълнена от камънии и бетон. Има сградните отклонения , които са  положени неправилно и имат множество отчупвания по тях.

След обследване на канализационната мрежа на територията на ж.к. „Младост” е установено, че част от клоновете са затлачени (от наноси и утайки), или попадат извън одобрената улична регулация. Има площадкова канализация с обратни или по-малки от допустимите наклони.

При по–интензивните валежи повърхностните води от ж.к. „Младост” поради липса или неизчистени дъждоприемни оттоци се наблюдава заливане на определени участъци на ул. ”Стара планина”. Част от тях заедно с повърхностния отток от западния вход на града и този по ул. „Проф. д-р. Съйко Съев” навлизат в централната част на града и причиняват наводнявания на части от бул. „България”,както и напорното течение на канала по ул. „Търговска” и прилежащите имоти към тях.

На базата на направените проучвания на място, хидравлична проверка (при разработването на Работния проект) и обследването с камера, са определени участъците от мрежата, които ще се запазят, реконструират и новите участъци съобразени с регулацията на квартала.

Ситуация на част от ВиК Мрежата на кв. Младост, гр. Ловеч