Фирма ИНЖЕНЕРИК ЕООД завърши работа по изработването на Идеен Проект за Пречиствателна Станция за Отпадъчни води, гр. Разград

На 04.06.2019г. завършихме работа по проект „Актуализация на Идеен проект за Реконструкция на съществуващата пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Разград“.

Идейният проект е изготвен в договорения срок и съгласно Наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и заданието за проектиране и включват всички необходими проектни части.

Първи вариант разглежда реконструкцията и модернизацията на цялата ПСОВ на гр. Разград, включващо механичното пречистване, биологичното пречистване и утайковото стопанство.

В настоящия вариант са предвидени нова сграда с груби и фини решетки и съоръжение за отстраняване на органиката от пясъка от новия пясъко/масло задържател. Също така се предвижда реконструкцията на три коридора на съществуващия първичен хоризонтален утаител. Необходимо е преустройването на съществуващия биобасейн като биобасейн с предварителна денитрификация и зона за регенерация. Ще се извърши реконструкция по двата броя ВРУ. Дезинфекцията на изход ПСОВ се предвижда да се извършва с UV инсталация.

За утайковото стопанство е предвидено изграждането на нов утайкоуплътнител за излишните първична утайки и механично уплътняване на излишната активна утайка преди съвместното стабилизирането на първичните и излишни активни утайки. Предвидено е аеробното стабилизиране да се осъществи в съществуващите открити изгниватели. След стабилизацията е предвидена сграда за механично обезводняване.

Генерален план на ПСОВ гр. Разград – Вариант 1

Втори вариант разглежда реконструкцията и модернизацията на цялата ПСОВ на гр. Разград, включващо механичното пречистване, биологичното пречистване и утайковото стопанство.

В настощия вариант са предвидени нова сграда с груби и фини решетки, съоръжение за промиване на пясък за формирания пясъчен пулп от новото комбинирано съоръжение за отделяне на пясъка и маслата от отпадъчната вода. Също така се предвижда реконструкция на съществуващия биобасейн като биобасейн с предварителна денитрификация, зона за регенерация и зона за аеробно стабилизиране.

Ще се извърши реконструкция по двата броя ВРУ. Дезинфекцията на изход ПСОВ се предвижда да се извършва с UV инсталация.

Генерален план на ПСОВ гр. Разград – Вариант 2

Поставената задача, изпълнена от нашите проектанти, отговаря на водещите международни най-добри практики и технологии.