Фирма ИНЖЕНЕРИК ЕООД завърши изработването на Работен Проект на Сепарираща и Компостираща инсталация за РСУО на регион Благоевград

С инвестиционния проект се постигнаха националните, регионалните и общински цели за намаляване на количеството депонирани битови отпадъци. Изграждането и въвеждането в експлоатация на инсталацията и осигуряването на разделно събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци, както и  инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци, генерирани на територията на РСУО Благоевград, ще допринесе за постигане на Специфична цел 1 на приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. – „Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци“.

Предвидена е обща площадка и конструкцията за изграждането на двете инсталации – инсталация за компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци.

Изготвен е общ Работен проект за двете инсталации. Изборът на площадката е направен на база изготвен анализ за ефективността на централизиран или децентрализиран подход за изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците на РСУО Благоевград, който е част и от приет и одобрен ПИП. Избраната въз основа на анализ площадка е в границите на новоизграждащата се регионална система за управление на отпадъците регион Благоевград.

Сградата на инсталациите, заедно с прилежащите и площадки,  е разположена непосредствено до пътя, което значително улеснява свързването с предвидената площадкова инфраструктура.

Сградата, помещаваща инсталациите е триетажна. В план представлява издължен правоъгълник, ориентиран в посока североизток – югозапад по дългата си ос. Конструкцията на първите две нива ( на кота -6.00 и кота -12.00) е масивна, стоманобетонна , а на  третото ниво – метална. Поради особеностите на терена първите две нива са частично вкопани от югозапад и северозапад. Разположението на сградата и обслужващите площадки е съобразено със заложените в ПИП решения.