Фирма ИНЖЕНЕРИК ЕООД завърши изработването на Технически Проект на Сепарираща и Компостираща инсталация за РСУО на регион Петрич

С изготвянето на инвестиционният проект се постигат националните, регионалните и общински цели за намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци. Изграждането и въвеждането в експлоатация на инсталацията и осигуряването на разделното събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци, както и  инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци, генерирани на територията на община Петрич, ще допринесе за постигане на Специфична цел 1 на приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. – „Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци“.

Стъпвайки на изготвеното прединвестиционно проучване, новопроектираните съоръжения са разположени на обща площадката с общ вход, общ водомерен възел, общ трафопост, един кантар и т.н. При така изготвения технически проект в отделните части може да се видят всички общи вътрешноплощадкови пътища, водоснабдителна, канализационна и електрическа системи, които обслужват всички обекти, разположени на общата площадка. Не се предвижда промяна на съществуващите комуникации на депото.

Оразмерителните параметри на инсталацията за предварително третиране, сепариране и компостиране са дадени в изготвеното прединвестиционно проучване и идеен проект, част от документацията на обект „Проектиране и строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, строителство на площадкова инфраструктура и доставка за съоръжения към инсталациите“. Стъпвайки върху изготвените прогнози за количествата битови отпадъци и подробен масов баланс направен във фази ПИП и ИП, се определиха изходните оразмерителни параметри за компостиращата и сепариращата инсталации.

Обектът е предназначен за събиране и обработка на битови отпадъци генерирани на територията на община Петрич.

Прогнозно количество отпадък за преработка, спрямо детайлния морфологичен анализ на фаза ПИП, е равно на 10 841 т/ год. В одобрения ПИП е прието работни дни 365 – ежедневно постъпване. Дневното натоварване на системата е равно на 29.70 т/ден.

Прогнозно количество за компостиране, спрямо детайлния морфологичен анализ на фаза ПИП, е равно на 4150 т/ год. В одобрения ПИП е прието 250 работни дни в годината. Систеамта е оразмерена за годишно количество на отпадъци за компостиране, равно на 4366 т/год и пиково месечно натоварване за месец ноември. Дневното натоварване на системата е равно на 19,21 т/год.

По отношение на компостиращата инсталация – с изготвения технически проект се създават  условия за екологосъобразно третиране на зелени и биоразградими отпадъци, генерирани на територията на община Петрич в съответствие с нормативните изисквания за този вид дейност, чрез допълване на наличната в общината система за управление на отпадъците с изграждане на инсталация за компостиране. Конкретната цел е да се организира разделно събиране и последващо третиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци от поддържане на обществени площи, паркове и градини, зелени площи към търговски обекти, производствени и административни сгради, както и от домакинства на територията на общината.

По отношение на инсталацията за предварително третиране на битовите отпадъци – с изготвения технически проект се постигат националните, регионалните и общински цели за намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на битовите отпадъци, генерирани на територията на община Петрич.

Чрез изпълнение на мерките по процедурата ще се подпомогне постигането на националните цели, заложени в българската нормативна уредба и в НПУО, за увеличаване до края на 2020 г. на дела рециклирани отпадъци до не е по-малко от 50 % от образуваните битови отпадъци. Ще се подпомогне и изпълнението на задължението на България като държава – членка на ЕС, произтичащо от чл. 6 от Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци, за приемането на мерки да се депонират само отпадъци, които вече са били третирани.