Фирма ИНЖЕНЕРИК ЕООД подписа договор за изработване на Идеен Проект за Пречиствателна Станция за Отпадъчни води, гр. Разград

На 05.04.2019г. стартирахме работа по проект „Актуализация на Идеен проект за Реконструкция на съществуващата пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Разград“.

С актуализацията на идейния проект от 2015г. се цели анализирането на използваната изходна информация като при необходимост се актуализира с променената такава за периода след 2015г.

Целта на проекта за реконструкция и модернизация на ПСОВ е да предложи съвременни решения за третиране на отпадъчните води на гр. Разград, водещи до постигане на балансирана, качествена жизнена среда и устойчиво развитие на околната среда в съответствие с изискванията на единното Европейско пространство.

Реконструкцията на съществуващата градска пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Разград може да се счита за национален приоритет и част от стратегията за реконструкция и модернизация на инфраструктурата на Р. България, включваща водния сектор, в съответствие с изискванията и стандартите на ЕС.