Фирма ИНЖЕНЕРИК ЕООД подписа договор за проектиране, което включва изработване на идейни решения и технически проект с проектосметна документация за реализация на обект „Етап 37“, Амилум Бългаиря ЕАД

На 13.02.2019г. стартирахме работа по проектиране, което включва: изработване на идейни решения и инвестиционен проект във фаза технически проект с проектосметна документация за реализация на обект: ЕТАП 37: „ВОДОЗАХРАНВАНЕ, РЕЗЕРВОАРИ И ПОМПЕНА СТНЦИЯ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНА СИСТЕМА“, Амилум България ЕАД.

Целта на разработката е изготвяне идейни решения и технически проект с работни детайли за противопожарна помпена станция (ППС) и резервоар за противопожарни нужди за водоснабдяване на система за пожарогасене на цех за етанол.

ПРОУЧВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:

  • Проучване на предоставената информация от Възложителя на налични проекти, геоложки проучвания, теренна ситуационна схема (генерален план) в обем уточнен преди начало на проектиране;

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ:

ИДЕЙНИ РЕШЕНИЯ

Във фазата на Идейните решения в схематичен вид ще бъдат разработени  възможните технически решения и ще бъдат оценени от гледна точка на съответствие с нормативните изисквания, технически предимства и недостатъци, както и ще бъдат остойностени по уедрени показатели за сравнение.

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

За избрания и приет от Амилум вариант ще се изготвят проекти по всички необходими части в техническа фаза. Техническият проект следва да се изготви в обем и съдържание достатъчно същият да послужи за издавана на разрешение за строеж.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕФИЦИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ – ИЗПЪЛНЕНИТЕ НА СМР

ОБЩИ/ОРГАНИЗАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ

Предвижда се да се организират периодични срещи с Възложителя за прогреса на работата по проектирането. По инициатива на Проектанта или Възложителя ще се организират работни срещи за обсъждане на изпълненото.

АВТОРСКИ НАДЗОР, ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ И ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

  • Авторски надзор и подписване на всички изискуеми документи по време на изпълнение на проекта. Присъствие на проектантите по съответните части, в процеса на изпълнение, присъствието при изрично искане на Възложителя;
  • Техническа помощ от страна на Проектантът ще се изпълнява при искане от страна на Възложителя.
  • Изготвяне на екзекутивна документация на действителното изпълнение на проекта ще се извършва от Проектанта на база екзекутивни заснемания на бъдещия Строител по време на изпълнението.