Фирма ИНЖЕНЕРИК ЕООД подписа договор за Работно Проектиране на Сепарираща и Компостираща инсталация за РСУО на регион Благоевград

На 06.02.2019г. стартирахме работа по проект „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общините Благоевград, Бобошево, Кочериново, Рила и Симитли“.

Съставът на битовите отпадъци на РСУО Благоевград за 2016 г. е изчислен на база
данните за количеството депонирани отпадъци през същата година по данни от
общините и според актуални морфологични анализи на общините от РСУО Благоевград.
Морфологията на отпадъците определя тяхното количество и състав. Тази
информация има за цел да помогне при оценката на изпълнението на целите поставени
пред РСУО Благоевград по отношение на управлението на отпадъците.

Морфологичните анализи на състава и количеството битови отпадъци образувани
на територията на всяка от общините от РСУО Благоевград са изготвени съгласно
„Методика за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци“ утвърдена
със Заповед №РД-744/29.09.2012 г. на министъра на околната среда и водите.

Отделните зони и предложените съоръжения ще бъдат оразмерени при капацитет на инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци от 24 117 т/год. спрямо прието пред инвестиционно предложение.

Изготвената прогноза за разделно събраните зелени отпадъци показва, че проектният годишен капацитет на компостиращата инсталация следва да се проектира за 2 516 т/год.