Фирма ИНЖЕНЕРИК ЕООД подписа договор за изработване на Технически Проект на Сепарираща и Компостираща инсталация за РСУО на регион Петрич

На 05.02.2019г. стартирахме работа по проект „Проектиране и строителство на компостираща инсталация  за разделно събрани зелени отпадъци  и на  инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, строителство на площадкова инфраструктура и доставка на съоръжения към инсталациите в гр.Петрич, община Петрич“.

Отделните зони и предложените съоръжения ще се проектират при капацитет на инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци от 10 841 т/год. Площадката е оразмерена при натовареност на площадката от 30 тона на ден и работен режим от 365 дни годишно. Инсталацията ще работи в едносменен режим и 8 – часов работен ден на смяна (ефективно работно време от 7 часа).

Изготвената прогноза за разделно събраните зелени отпадъци на територията на община Петрич е с годишен капацитет на компостиращата инсталация от 4150 т, което отговаря на максималното годишно количество на разделно събраните зелени отпадъци в периода 2016-2045 г.

Целта на инвестиционния проект е да се постигнат националните, регионалните и общински цели за намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на битовите отпадъци, генерирани на територията на община Петрич. Изграждането и въвеждането в експлоатация на инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци, генерирани на територията на община Петрич ще допринесе за постигане на Специфична цел 1 на приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. – „Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци“.

Чрез изпълнение на мерките по процедурата ще се подпомогне постигането на националните цели, заложени в българската нормативна уредба и в НПУО, за увеличаване до края на 2020 г. на дела рециклирани отпадъци до не по-малко от 50 % от образуваните битови отпадъци. Ще се подпомогне и изпълнението на задължението на България като държава – членка на ЕС, произтичащо от чл. 6 от Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци, за приемането на мерки да се депонират само отпадъци, които вече са били третирани.

Съгласно чл. 31 от ЗУО във всеки от регионите за управление на отпадъците, системите за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци следва да осигуряват като минимум изпълнението на следното: най-късно до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в Република България през 1995 г. Посочената цел се постига поетапно съгласно сроковете, определени в § 15 от преходните и заключителните разпоредби от ЗУО и подзаконовите нормативни актове. Изпълнението на тази цел позволява на общините да намалят дължимите отчисления за депониране на отпадъци.