РЕШЕНИЯ ЗА ИНДУСТРИЯТА

Поддържането и модернизирането на инфраструктурата често изисква правилно планиране и разходно-ефективно изпълнение, на базата на което може да се постигне висока ефективност в предприятието.

Мултидисциплинарният и гъвкав подход на ИНЖЕНЕРИК ни позволява да въведем правилните социално-икономически, екологични и технически решения за различните промишлености. Нашият опит включва основни индустрии, като например:

 • Земеделие
 • Храни и напитки
 • Минно дело и металургия
 • Метали
 • Химическа и фармацевтична
 • Микро електроника и машинни инструменти

Фирма ИНЖЕНЕРИК предпочита да действа като водещ консултант поемайки отговорност за процеса на проектиране от изготвяне на концепцията, с помощта на нашите технолози, до работното проектиране включващо всички необходими части спрямо нуждите на проекта.

ПРОЕКТИРАНЕ

Ние можем да ви предложим проектиране с:

 • BIM технологии на Autodesk;
 • Детайлно BIM проектиране на архитектура, конструкции и инсталации;
 • Провеждане на статически и динамични изчисления на стоманобетонни и стоманени конструкции;
 • Оразмеряване на сложни възли.

Нашата експертиза покрива цялостното проектирането по всички проектни части на площадковата и довеждащата инфраструктура (захранване с електричество, вода и отвеждане на отпадъчните води), без да се ограничава само с/със:

 • Силозни / Складови стопанства с прилежащите транспортни ленти, бункери и т.н.;
 • Мелнични комплекси със склад/ове за готова продукция;
 • Инсталации за производство на пара;
 • Халета за селскостопански инвентар;
 • Котелни помещения с котли на биомаса и изграждане на бункери за биомаса;
 • Прeдприятия за производство на изсушен обезалкохолен зърнен остатък;
 • Складове за пелети;
 • Силозно стопанство със сушилня на биогориво;
 • Цехове за текстилната промишленост – пране и багрене на обекла;
 • Фуражни предприятия и линии за заготовка на зърнено-житни култури;
 
 • Цехове за бутилиране на алкохолни напитки;
 • Инсталации за пелетизиране на слама;
 • Цехове за преработка на слънчоглед;
 • Заводи за метални изделия;
 • Заводи за цилиндри;
 • Системи за енергиен мениджънт на фабрики от хранително вкусовата промишленост;
 • Инсталации за отчистване на въздух в хранително вкусовата промишленост;
 • Системи за пожарогасене на цехове за етанол и промишлени сгради и халета;
УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПИТЕЙНА ВОДА

За осигуряването на нуждите на предприятието с питейна вода ние ще ви проектиране  инсталации за преработка на питейна вода:

 • Съоръжения за избистряне на водата;
 • Съоръжения за филтриране на водата;
 • Съоръжения за обеззаразяване на вода;
 • Съоръжения за:
  • Отстраняване на желязо и манган;
  • Отстраняване на органични примеси във водата;
  • Остраняване на други специфични елементи;
  • Омекотяване на водата;
  • Стабилизиране на водата;
 • Мембранни съоръжения за третиране на вода:
  • Нанофилтрация и Обратна осмоза;
 • Третиране на технологични отпадъчни води;
След като водата е пречистена и годна за пиене спрямо нормативната уредба, ще проектираме площадковите вододопроводи в зависимост от технологичните и битови нужди. Част от площадковите водопровиди следва да включват и системата за пожарогасене. 

Към цялостното решение на ВиК нуждите на вашето предприятие ние ще изготвим и проекти за отводняване на дъждовните и отпадъчни, ботови и промишлени води. При необходимост, в зависимост от конкретните проектни решения, съобразени с изискванията на възложителя, следва се проектират помпени станции и дъждозадържателни резервоари, съобразени с режима на работа на системата в която ще се включат съответните води.
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ИНДУСТРИАЛНИ И БИТОВИ ОТПАДЪЧНИ ВОДНИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Ние предлагаме решения за пречистване на формираните отпадъчни води на територията на промишлени предприятия. В следващите няколко реда, са предоставени някои производства, в които сме предоставили нашите високвалифицирани услуги.
 • Преработка на плодове и зеленчуци и тяхното консервиране;
 • Млекопреработване;
 • Месопреработване;
 • Производство на захарни изделия;
 • Производство на вина;
 • Производство на бира;
 • Животновъдство;
 • Текстилно производство и обработка на продукти;
 • Преработка на кожа;
 • Преработка на целулозно-хартиена обработка;
 • Преработка на химически продукти;
 • Преработка на каменно-въглена продукция;
 • Преработка на черна и цветна металургия;
 • Машиностроене и електротехническата промишленост;
 • Фармацевтично производство;
В зависимост от конкретните технологични специфики на територията на предприятието ние можем да ви предложим решения за пречистване на промишлени отпадъчни води чрез някои от следните методи и съоръжения:
 • Предварителна обработка на отпадъчните води:
  • Усредняване;
  • Акумулиране;
 • Механично пречистване на отпадъчни води:
  • Прецеждане;
  • Утаяване;
  • Филтриране;
  • Използване на хидроциклони;
 • Биохимично пречистване с активна утайка:
  • с конвенционални биобасейни с предварителна, сменяща се (алтернативна) денитрификация, периодично протичаща (прекъсваща), пост денитрификация;
  • с биобасейни с мембранни модули за отделяне на активната утайка;
  • с биофилтри; с биобасейни с продължителна аерация;
  • с биореактор с циклично действие (SBR)
 • Химично пречистване на отпадъчните води:
  • Неутрализация;
  • Окисление;
 • Физикохимично пречистване на отпадъчни води:
  • Коагулация;
  • Флотация;
  • Сорбция;
  • Йонообмен;
  • Екстракция;
  • Евапорация;
  • Електролиза;
  • Обратна осмоза;
 • Обработка на утайките формирани от процеса на пречистване:
  • Обработка на утайките, съдържаща органични вещества;
  • Обработка на утайките съдържаща минерални вещества;
  • Обработка на утайките съдържаща минерални и стабилни органични вещества;
 • Дезинфекция на пречистените отпадъчни води.
Като част от целия цикъл на управление на водите и генерираните отпадъци ние ще ви предложим решения за повторно използване на пречистените отпадъчни води и получаване на вторични енергийни ресурси при обработка на биомаса. 

В нашата компетенция попадат и изготвянето на програми и стратегии за управлениие на отпадъците генерирани, в процеса на производство на съответните суровини, в зависимост от техния характер и специфика.