УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ

Концепцията за управление на активи

Управлението на активите предлага полезна рамка за организиране на управленската дейност по отношение на капиталови активи, включвайки всичко, което е направено, от началото до края. Дейностите включват целия жизнен цикъл на управление:

 • придобиване
 • изграждане
 • поддръжка
 • подновяване
 • и окончателна ликвидация (продажба) или подмяна

При управление на активите се поставят пет основни въпроса:

 1. Какво е текущото състояние на активите?
 • Какви активи притежавате?
 • Къде се намират?
 • Какво е състоянието им? Каква е ефективността им?
 • Какъв е оставащият им полезен живот?
 • Каква е икономическата им стойност?
 1. Какво е необходимото ниво на обслужване?
 • Какво е търсенето на услугите от заинтересованите лица?
 • Какво изисква Регулаторът?
 • Каква е реалната му ефективност?
 •  
      3. Кои активи са от решаващо значение за забавяне на представянето/производителността?
  • Каква може да е причината?
  • Каква е цената за ремонт?
  • Какви ще са последствията?
 1. Кои са моите най-добри O&M инвестиционни стратегии?
 • Съществуват ли алтернативни възможности за управление?
 • Кои са най-приемливите за организацията?
 1. Коя е най-добрата дългосрочна стратегия за финансиране?

Управление на активите е начин да се посочат точките в системата, за които влагането на инвестиции е от решаващо значение, като по този начин се оптимизират разходите, запазва се надеждната работа на системата и се удовлетворяват нуждите на клиентите.

Методиката за управление на активите следва да третира процеса на изчисление на индивидуалната оценка за състоянието на актив, също така и на общата оценка за цялостното комплексно съоръжение (например: група елемент, подобект, обект и т.н.), въз основа на оценките на отделните елементи влизащи в неговата технологична схема. Този процес е свързан с определяне на тежестите и приноса в общата оценка на отделните подобекти и групи елементи.

Примерна структурата на методиката за управление на активите, в основата си може да включва (съобразявайки се със съществуващата „структура“ и „зрялост“ на процеса на управление на активите):

 • ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТ:
  • Изготвяне на системен регистър с йерархично описание на всички обекти, подобекти и т.н. до крайно ниво актив(елемент) в даде клас система;
  • Изготвяне на тежест(принос) за всеки актив(елемент);
  • Попълване на формата с индикаторите за всеки тип актив/група елементи, с цел формиране на оценка за физическото състояние на активите;
  • Определяне на подсигуреността на активите;
  • Определяне на оставащия физически живот на активите спрямо факторите, по които се оценява всеки актив.
 • ФИНАНСОВО –ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТ:
  • Определяне на оставащия полезен финансово-икономически живот на ключовите активи;
  • Определяне на бъдещите инвестиции, свързани с ключовите активи.
 • РИСКОВ АСПЕКТ:
  • Определяне на риска за ключовите активи чрез група от индикатори.

Фигура: Йерархична структура на активите