УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ

Концепцията за управление на активи

Управлението на активите предлага полезна рамка за организиране на управленската дейност по отношение на капиталови активи, включвайки всичко, което е направено, от началото до края. Дейностите включват целия жизнен цикъл на управление:

  • придобиване
  • изграждане
  • поддръжка
  • подновяване
  • и окончателна ликвидация (продажба) или подмяна
  •  

Управление на активите е начин да се посочат точките в системата, за които влагането на инвестиции е от решаващо значение, като по този начин се оптимизират разходите, запазва се надеждната работа на системата и се удовлетворяват нуждите на клиентите.

Методиката за управление на активите следва да третира процеса на изчисление на индивидуалната оценка за състоянието на актив, също така и на общата оценка за цялостното комплексно съоръжение (например: група елемент, подобект, обект и т.н.), въз основа на оценките на отделните елементи влизащи в неговата технологична схема. Този процес е свързан с определяне на тежестите и приноса в общата оценка на отделните подобекти и групи елементи.

Фигура: Йерархична структура на активите

Примерна структурата на методиката за управление на активите.

В основата си може да включва (съобразявайки се със съществуващата „структура“ и „зрялост“ на процеса на управление на активите):

  • ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТ;
  • ФИНАНСОВО –ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТ;
  • РИСКОВ АСПЕКТ.