ПАРТНЬОРСТВA, СОФТУЕР, ОБОРУДВАНЕ

С нашата изключителна експертиза и опит, Инженерик ЕООД предлага широка гама от продукти и услуги, подходящи за различни сектори, включително обществените институции и индустриалните предприятия. Ние сме ангажирани със задачата да подпомагаме устойчивото развитие чрез създаване на интелигентни и енергоефективни системи.

партньорства

Добре дошли в раздела „Партньорства„! Тук представяме информация на нашите ценни партньорски връзки. В следващата секция ще откриете разнообразие от допълнителни услуги, предоставяни съвместно с нашите партньори. Разгледайте и открийте как заедно с тях можем да отговорим на вашите уникални нужди и изисквания.

Натиснете върху избраното от вас направление за повече информация.

 1. Геотермална енергия –откъде идва и за какво служи?
 • ТОПЛИНА:
  • Централно, локално отоплениe
  • Сушене и промишлени процеси
  • Каскадно използване
 • ХЛАД:
  • Охлаждане на сгради
  • Охлаждане за индустрията и селското стопанство
  • Чрез сорбционно охлаждане
 • ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ:
  • Висока енталпия(>200°C)
  • От 80°C технически възможно (ORC-)Органични вещества с ниска точка на кипене
  • допълващо отоплението
 • МИНЕРАЛИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ:
  • Извличане на соли и минерали (напр. литий)
  • Балнеологично приложение
 1. Обхват на услугите
 • Изследвания на потенциалаи геофизични измервателни кампании
 • Консултиране и управление на проекти
 • Придружаване в процедура по сертифициране
 • Предварително планиране (проучвания за осъществимост)
 • Планиране и проектиране
  • Reprocessing*повторно обработка
  • Геоложки 3D модел
  • Хидравлично-термична симулация
  • Планиранена концепция за сондажнатехнология
 • Детайлно планиране
 • Тръжни процедури и процедури за възлагане
 • Планиране на изпълнението
 • Надзор на сондажни работи
 • IPS-работи (=тестване на кладенец)
 • Поддръжка на въведено в експлоатация съоръжение

Очаквайте скоро!

доставка и внедряване на софтуер

Добре дошли в раздел „Доставка и внедряване на софтуер„! Нашата продуктова гама включва високотехнологични софтуерни системи за проектиране, управление и оптимизация на ресурси, разработени с оглед на най-новите тенденции в инженерните иновации в областта на инженерните проекти.

Натиснете върху избрания от вас програмен продукт за повече информация.

Очаквайте скоро!

доставка на оборудване

Добре дошли в раздел „Доставка на оборудване„! Нашата продуктова гама включва високотехнологични системи за пречистване, филтриране и рециклиране на вода, разработени с оглед на най-новите тенденции в инженерните иновациите в областта на водоснабдяването. Ние предоставяме персонализирани решения, съобразени със специфичните изисквания на всяка инсталация.

Натиснете върху избраното от вас направление за повече информация.

 1. Водоснабдяване
 • Спирателна арматура
 • Регулираща арматура
 • Хидротехнически съоръжения
 • Електрически задживки
 • Резервоари
 • Помпи и помпени системи
 • КИПиА Оборудване
 1. Пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)
 • Смесители
 • Напорни филтри
 • Компресори
 • Съоръжения за третиране на утайки
 • Реагентен корпус
 • Система за обеззаразяване
 • Помпи и помпени системи
 • КИПиА Оборудване
 1. Канализация
 • Спирателна арматура
 • Саваци и затвори
 • Дробилки
 • Електрически задвижки
 • Решетки
 • Помпи и помпени системи
 • КИПиА Оборудване
 1. Пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)
 • Оборудване за механично пречистване
 • Оборудване за биологично стъпало
 • Оборудване за обезводняване на утайки
 • Транспортиране и компактиране
 • Оборудване за оползотворяване на биогаз
 • Флотатори
 • Помпи и помпени системи
 • КИПиА Оборудване

Когенераторната технология от десетилетия се разработва, развива и вече е твърдо позиционирана на пазара.

 1. Принцип на действие
 • Двигател се свързва с генератор (когенерация)
 • От остатъчната топлина на мотора, на генератори и от газовете (техника за усвояване на топлината) се предоставя топлинна енергия за Вашето парно, за топлата ви вода или при нужда от топлина при друг процес.
 • Произведената от когенерацията електроенергия може да се ползва за покриването на собствени нужди, за захранване на обществена електрическа мрежа или може да се продава на трети страни.
 1. Какво предлагаме
 • Кондензационна технология като стандартно изпълнение
 • Модулация на мощността
 • Компактна, готова за превключване на европалети – площ (120 x 80 cm) < 1,0 m²
 • Много лека
 • Най-безшумната на пазара (45 bis 54 dB(A))
 • Лесно може да се разглобява/сглобява , тъй като е на модули
 • Най-добри проценти на ефективност в тази категория на мощност (33%el / 73%th)
 • Оптимизиран мотор, работещ с природен/течен газ или биогаз, също готов за работа и с водород
 • Електро оптимизиран начин на работа
 • Интернет базирана система за дистанционно отчитане /управление
 • Собствена цялостна система за енергиен мениджмънт
 1. Принцип на действие

Сламата, сеното, мискантусът и т.н. се изсушават по естествен път, пресоват се в бали и се подават в газификатора без да се раздробяват. Генерира се гореща вода, пара или горещ газ. Изгорелият газ е особено чист. Може да се използва за директно сушене на житни растения, без да се замърсява зърното.

 1. Какво предлагаме

Котлите за газификация на слама се предлагат с мощност между 100 kW и 2 MW, съобразени изцяло с конкретните нужди.

Газификаторите доставят генераторен газ (Producer Gas) за производство на електрическа енергия (и в същото време топлина) и го подават в локални газови мрежи. По този начин се доставят особено високоенергийния синтезен газ / сингаз (SynGas) (50% H2 + 15% CO + 5% CH4 + 30% CO2 : ~ 11 MJ/kg).

Получената пепел от процеса, от естествено регенеративната слама е бяла и пухкава като прах. Съдържа всички минерали, необходими за растежа на растенията. Пепелта замества покупката на по-скъп тор.

Пепелта от тези горивни материали се топи при ниски температури и прави стандартните котли неизползваеми. Всички сухи газове са подходящи като гориво за котлите.

 1. Предимства
 • По-ниски разходи;
 • Кратък срок на изплащане;
 • Опростена конструкция;
 • Възобновяемо гориво – слама, дървесина;
 • Чисти отработени газове;
 • Много възможни приложения;

Нашата компания разполага с екип квалифицирани инженери и техници, които осигуряват професионално проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на инсталираното оборудване. Използваме най-новите технологии и инженерни решения, за да гарантираме ефикасността и надеждността на всяка система.

Със завършените от нас проекти не само удовлетворяваме всички стандарти за качество, но и допринасяме за оптимизиране на управлението на водния ресурс и създаване на зелени технологични решения.

Инженерик ЕООД е вашият надежден и иновативен партньор в областта на доставка на софтуер и машинно технологично оборудване.