Обучения

Разгледайте нашата разнообразна палитра от обучения, обхващаща водния сектор, индустрията, отпадъците, възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и енергийната ефективност. 

Подгответе се да развиете своите умения в областта на управлението на проекти, ефективното управление на активи и други ключови сфери.

Нашите обучения ви предоставят възможността да придобиете компетенции, необходими за успешното прилагане на знанията си в съответната индустрия. Инвестирайте в своята професионална кариера и се подгответе за предизвикателствата пред вас с нашите качествени образователни програми.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

Натиснете върху избрания от вас курс на обучение за повече информация.

МОДУЛ 1 – Въведение в управлението на проекти с договорите на FIDIC.

МОДУЛ 2 – Практическо приложение на договорните условия на FIDIC.

МОДУЛ 3 – Решаване на практически казуси по FIDIC в строителството.

Заключение и Сертификация

Модул 1 – Въведение в PMP и Управление на Проекти

1.1 Въведение в PMP

 • Общ преглед на PMP и PMBOK
 • Значение за управление на проекти

1.2 Роля на ръководителя на проекти

 • Определение на ролята и отговорностите на ръководителя на проекти.
 • Връзката между ръководителя на проекти и успеха на проектите.

Модул 2 – Основи на Управлението на Проекти

2.1 Понятия в управлението на проекти

 • Процеси, групи процеси и първите пет процеса на управление на проекти
 • Основни понятия като проект, програма, портфейл

2.2 Съвременни Тенденции и Практики в управлението на проекти

 • Agile и Waterfall методологии
 • Гъвкаво управление и неговото значение за проекти

Модул 3 – Стандарти на PMI

3.1 PMBOK и структура на управление на проекти

 • Обзор на PMBOK
 • Значение на следването на стандартите на PMI

3.2 Процесите на управление на проекти

 • Подробен преглед на процесите на управление

Модул 4 – Иницииране на Проекта

4.1 Определение на обхвата на проекта

 • Идентификация на целите, изискванията и включените страни
 • Практически примери за определение на обхвата

4.2 Идентификация на стратегическите обекти на проекта

 • Съгласуване на проекта със стратегията на организацията

Модул 5 – Планиране на проекта

5.1 Ресурсно планиране

 • Управление на човешките ресурси и определение на екипа
 • Ресурсно разпределение въз основа на PMBOK

5.2 Времево планиране и управление

 • Изграждане на график на проекта и управление на времето

Модул 6 – Изпълнение и управление

6.1 Изпълнение на проекта

 • Управление на комуникациите и отношенията със страните
 • Мониторинг на напредъка и регулиране на проекта

6.2 Качествено управление

 • Планиране и гарантиране на качеството на проекта

Модул 7 – Завършване на проекта

7.1 Завършване и оценка на проекта

 • Поуки от проекта и документация на успехите и неуспехите

7.2 Документация и затваряне на проекта

 • Създаване на окончателен доклад и оценка на постигнатите резултати

Практически Примери и Упражнения

 • Работа с конкретни сценарии и предизвикателства от реални проекти.
 • Упражнения за изграждане на планове, комуникация и управление на рискове.

Заключение и Сертификация

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Натиснете върху избрания от вас курс на обучение за повече информация.

МОДУЛ 1: Енергетика и промишленост

 • Въведение
 • Глобално използване на енергия
 • В очакване на 2040г.
 • Индустриално потребление на енергия

МОДУЛ 2: Аргументи за силна политика за енергийна ефективност за промишлеността

 • Трудностите, които създава политиката за енергийна ефективност
 • Многобройните неенергийни ползи от подобряването на енергийната ефективност

МОДУЛ 3: Енергийна ефективност – какво означава това и какъв е потенциалът в индустрията?

 • Какво всъщност имаме предвид под енергийна ефективност?
 • Има ли ограничение на енергийната ефективност?
 • Сравнение на ресурса за енергийна ефективност с ресурсите от нефт и газ

МОДУЛ 4: Управление и технология за подобряване на енергийната ефективност в индустрията

 • Енергийният мениджмънт като дисциплина
 • Стандартизиране на системите за енергиен мениджмънт чрез ISO 50001
 • Измерване и проверка (M&V)
 • Технологии за енергийна ефективност
 • Кратък списък с възможности за енергийна ефективност в ключови промишлени сектори

МОДУЛ 5: Пречки пред подобряването на енергийната ефективност в промишлеността

 • Правителствени и политически бариери
 • Бариери в предприятията

МОДУЛ 6: Създаване на политика и основни политически лостове

 • Организационна инфраструктура
 • Приоритизиране
 • Общи принципи
 • Измерване на резултатите от политиката
 • Основни опции на политиката

МОДУЛ 1: Информационни политики и политики за изграждане на капацитет

 • Предоставяне и разпространение на информация
 • Етикетиране на продукта
 • Изграждане на капацитет чрез обучение по енергиен мениджмънт
 • Изграждане на капацитет чрез популяризиране на стандарти като ISO 50001 и IPMVP
 • Програми за признаване и възнаграждение

МОДУЛ 2: Институционални, регулаторни и правни политики

 • Доброволни договорени споразумения
 • Задължителни мерки
 • Минимални стандарти за енергийни характеристики (MEPS)
 • Задължителни действия спрямо доставчиците на енергия и комуналните услуги

МОДУЛ 3: Фискална и финансова политика

 • Колко инвестиции са необходими?
 • Пречки пред инвестирането в енергийна ефективност
 • Източници на капитал
 • Лостове за влияние върху нормата на инвестициите
 • Увеличаване на финансовата възвращаемост
 • Стратегии за намаляване на риска
 • Увеличаване на размера на средствата, предназначени за енергийна ефективност
 • Улесняване на компанията за енергийни услуги (ESCO)
 • Международно развитие на финансирането на енергийна ефективност

МОДУЛ 4: Политики за подобряване на степента на иновации в енергийната ефективност

 • Иновационният процес
 • Нива на разходите за изследвания, разработки и демонстрации
 • Политики за насърчаване на изследванията и развитието на енергийната ефективност

МОДУЛ 1 – Основни понятия и дефиниции

 • Енергийна ефективност в контекста на строителството;
 • Влияние на енергийната ефективност върху управлението на системи;

МОДУЛ 2Анализ на енергийния потребителски профил

 • Идентификация на основни енергийни потребители в сградите;

 • Стратегии за оптимизация на енергийната консумация.

МОДУЛ 3 – Използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)

 • Инсталация и управление на системи за възобновяема енергия;

 • Финансови аспекти и подкрепа за инвестиции във ВЕИ.

Заключение и Сертификация

ЕКОЛОГИЯ

Натиснете върху избрания от вас курс на обучение за повече информация.

Модул 1: Въведение в кръговата икономика

 • Разбиране на концепцията на кръговата икономика
 • Изучаване на основните принципи и цели на кръговата икономика
 • Илюстриране на връзката между кръговата икономика и устойчивите вериги на доставки

Модул 2: Предизвикателства във прехода към кръговата икономика

 • Идентифициране на ключовите предизвикателства в прехода към кръговата икономика
 • Разглеждане на интердисциплинарния подход, обединяващ социотехнически, управленски и екологични аспекти
 • Обсъждане на важността на балансирането между икономически и екологични цели

Модул 3: Анализ и развитие на кръгови системи

 • Изучаване на системно мислене и неговото приложение в кръговата икономика
 • Развиване на умения за анализ и проектиране на сложни кръгови системи
 • Интегриране на техники за оценка на устойчивост и ефективност на системите

Модул 4: Използване на анализ на жизнения цикъл и моделиране с агенти

 • Разбиране на методите за анализ на жизнения цикъл в контекста на кръговата икономика
 • Прилагане на моделиране с агенти за оценка и създаване на кръгови процеси
 • Дебатиране за предимствата и предизвикателствата на използването на тези инструменти

Модул 5: Формулиране на подобрения за преход към кръгов дизайн

 • Идентификация на възможности за подобрения в рамките на кръговия дизайн
 • Разработване на конкретни предложения за усъвършенстване в текущите системи
 • Подчертаване на ролята на иновациите и устойчивите практики в процеса на преход

Този курс предоставя уникална възможност да изградите познания и умения, необходими за активно участие в прехода към кръговата икономика. Запознайте се с ключовите концепции, изследвайте техниките и възможностите за подобрение и бъдете част от движението за по-устойчиво бъдеще!

Заключение и Сертификация

 

МОДУЛ 1Принципи на строителството с нулева емисия

 • Цели и предимства на строителството с нулева емисия;

 • Практически ръководства и методологии.

МОДУЛ 2Материали и технологии с нисък въглероден отпечатък

 • Преглед на материалите и технологиите, намаляващи
  въглеродния отпечатък;

 • Сравнение на различни строителни системи.

МОДУЛ 3Строителство на енергийно ефективни обекти

 • Проектиране и изграждане на сгради и съоръжения с висока енергийна
  ефективност;

 • Оценка и сертификация на енергийната ефективност в строителството.

Заключение и Сертификация

ВОДИ

Натиснете върху избрания от вас курс на обучение за повече информация.

Очаквайте скоро!

Очаквайте скоро!

Модул 1: Основни принципи и регулации за общински ВИК системи

1.1 Въведение в общинските водоснабдителни и канализационни системи

1.2 Регулаторно управление и законодателство за водните услуги в общините

1.3 Стратегии за съгласуване със специфичните нужди на общинските обекти

Модул 2: Планиране на общински ВиК съоръжения

2.1 Планиране на ВиК мрежи и съоръжения

2.2  Планиране на пречиствателни станции

2.3 Интегриране на зелени технологии за устойчивост

Модул 3: Управление и експлоатация на ВИК системи

3.1 Ефективно управление и мониторинг на ВиК мрежи, съоръженията по тях и пречиствателни станции 

3.2 Разработване на планове за експлоатация и поддръжка на водни системи

3.3 Оптимизация на процесите за подобряване на ефективността

Модул 4: Иновации в обработката на питейни води, отпадъчни води и зелени технологии

4.1 Новаторски методи за подобряване на качеството на питейната вода

4.2 Внедряване на възобновяеми енергийни източници и зелени технологии

4.3 Развитие на проекти със социално-икономически и екологични ползи

Заключение и Сертификация

Модул 1: Специфика на индустриалните водни системи

1.1 Управление на водни системи в индустриални обекти

1.2 Изисквания за водните нужди в индустриалния сектор и технологични изисквания

1.3 Съгласуване с регулаторната рамка за индустриални водни системи

Модул 2: Изграждане на индустриални ВиК системи

2.1 Планиране на водни системи за промишлени обекти

2.2 Планиране на канализационни системи за промишлени обекти

2.3 Интеграция на технологии за подобряване на ефективността и устойчивостта

Модул 3: Управление и експлоатация на индустриални водни системи

3.1 Разработване на планове за експлоатация и поддръжка на водни системи в индустриални среди

3.2 Управление на аварии и превантивни мерки в индустриални водни системи

3.3 Използване на мониторингови системи за подобряване на ефективността

Модул 4: Иновации в индустриалните водни системи

4.1 Използване на новаторски методи за подобряване на ефективността на водни системи в индустриалните среди

4.2 Внедряване на възобновяеми енергийни източници и зелени технологии във водните процеси

4.3 Развитие на проекти, фокусирани върху устойчивостта и опазването на водните ресурси в индустриалните сектори

Заключение и Сертификация

ОТПАДЪЦИ

Натиснете върху избрания от вас курс на обучение за повече информация.

Модул 1 – Количествена и качествена характеристика на генерираните ТБО

 • Количествена характеристика
 • Качествена характеристика
 • Управление на ТБО

Модул 2 – Технологии за третиране на ТБО

 • Изгаряне
 • Пиролиза
 • Газификация
 • Плазмени технологии
 • Биотехнологични методи
 • Депониране

Модул 3 – Сравнителна оценка

 • Най-добри налични техники
 • Сравнителен анализ (SWOT анализ)

Модул 4 – Нормативна база

Заключение и Сертификация

Модул 1 – Процес на компостиране

 • Фактори влияещи на процеса на компостиране
 • Промяна на компостиращият се отпадък по време на процеса на компостиране
 • Компостиращи микроорганизми

Модул 2 – Входящи материали

 • Характеристика на входящия материал
 • Често срещани продукти за фермерско компостиране
 • Определяне на рецепта за компостирание
 • Вземане на проби от входящия материал предвиждан за компостиране

Модул 3 – Методи на компостиране

 • Пасивно компостиране, чрез купчини тор
 • Компостиране чрез трапецовидни редове
 • Пасивно компостиране чрез аерирани трапецовидни редове
 • Aаерирани статични трапецовидни редове
 • Компостиране в съдове
 • Сравнение на компостиращи методи

Модул 4 – Дейности по компостиране

 • Съхранение и използване на входящ суров материал
 • Смилане / настъргване
 • Смесване и образуване на купчини
 • Пресяване
 • Изсушаване
 • Опаковане

Модул 5 – Управление

 • Безопасност и здраве
 • Управление базирано на отделните сезони и климатични условия
 • Мониторинг на процесите и отстраняване на възникнали проблеми
 • Контрол на миризмите
 • Запазване на Азота
 • Определяне кога  активното компостиране приключва
 • Управление на оборския тор с компостиране

Заключение и Сертификация

Модул 1 – Използване на компост

 • Ползи на компоста
 • Качество на компоста
 • Измерване качеството на компоста
 • Кога може да се счете, че компостът е готов за използване
 • Използване на компост

Модул 2 – Маркетинг

 • Оценяване и развитие пазара
 • Продажби на дребно срещу продажби на едро
 • Продай своя продукт

Модул 3 – Икономика на фермерското компостиране. Фокус върху разходите за производство.

 • Основни разходи за производство
 • Сравнение на разходите за производство между различните методи на компостиране
 • Разглеждане на реални случаи от практиката

Модул 4 – Други възможности за управление на отпадъците и компостиране

 • Директна употреба върху обработваеми терени и други земеделско базираниметоди
 • Анаеробно разграждане / Биогаз производство
 • Вермикомпостиране
 • Рециклиране на отпадъци като постеля за добитък и птича постеля

Заключение и Сертификация

Благодарим ви, че посетихте нашия уебсайт и проявихте интерес към областта на екологичните инженерни решения и устойчивото управление. Вярваме, че знанието и уменията в тези области са от съществено значение за изграждането на устойчиво бъдеще.

Нашата страница предлага обширен избор от курсове, покриващи ключови аспекти като Управление на Проекти, Енергийна Ефективност, Екология, Води и Отпадъци. Всяка секция включва примерни курсове с описание на отделните модули за всеки един курс.

Ние, от екипа на ИНЖЕНЕРИК, сме готови да ви подкрепим в процеса на усвояване на тези знания и умения. Със задоволство съобщаваме, че предлагаме не само групови обучения, съгласно обявените курсове, но и персонализирани според вашите нужди.

Ако проявите интерес към групово обучение, моля, свържете се с нас на нашия офис имейл – office@engineerik.com. Посочете броя на хората, които имат нужда от обучение, върху кой аспект искате да бъде насочено обучението и предпочитания за периода на обучение. 

Ние сме готови да адаптираме нашите курсове и графици, за да отговорим на вашите специфични изисквания!

В ИНЖЕНЕРИК вярваме в силата на образованието и сме готови да ви помогнем в изграждането на знанията и уменията, необходими за успешно справяне с предизвикателствата на екологичните инженерни решения и устойчивото управление. Очакваме с нетърпение да ви приветстваме в нашите образователни програми!

Благодарим ви, че избрахте ИНЖЕНЕРИК ЕООД!