Консултиране & Проектиране

Техническите аспекти на инфраструктурното инженерство трябва да се разбират в социалния, икономическия, политическия и културния контекст, в който те съществуват, и трябва да бъдат разглеждани в дългосрочен хоризонт, който включва не само проектиране и изграждане, но и поддръжка, управление и производителност.

ИНЖЕНЕРИК е проектантска компания, която е фокусирана върху публични и частни инфраструктурни системи с направления индустрия, води, отпадъци и възобновяема енергия. Като проектанти следваме основните принципи и практики в нашата работа.

ВОДЕЩИ ПРОЕКТНИ ЧАСТИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ

ЧАСТ ТЕХНОЛОГИЧНА

Част технологична на работния проект определя конкретно избраните технологични решения, които ще бъдат съобръзени с изискванията на Възложителя, поместени в Тръжните спецификации, нормативните изисквания и най-добрите практики в областта на проектирането на съответните инсталации и съоръжения.

Част технологична във фаза работен проект се представя в чертежи, които съдържат минимум:

 • Технологични планове и схеми на предлаганите решения;
 • Разрези и аксонометрични схеми към технологичните планове и на отделните съоръжения;
 • Машинно-конструктивни чертежи за нестандартни и некаталогизирани елементи (съвместно разработени с машинен инжнер в отделен самостоятелен раздел машинно-конструктивно оборудване).

Част технологична във фаза работне проект се придружава от обяснителна записка, в която се описва минимум:

 • Приетата технология по отношение на нейните технико-икономически показатели (производителност, специфични разходи на енергия, степен на механизация и др.);
 • Всяко технологично решение предоставя информация за технологичния процес, режим на работа и компановъчните решения с обосновка на необходимата техническа информация към него;
 • Степента на механизация на технологичните процеси;
 • Избраното технологично оборудване с детайлна техническа информация;
 • Осигуряването на технологията с тръбопроводи за отпадъчна, питейна и канализационна вода, въздух и др. (Autocad 2D, Revit 3D, Autocad Civil 3D);

Изчисленията на част технологична във фаза работен проект включва, без да се ограничава с:

 • Технологични изчисления; Хидравлични изчисления; Хидродинамични изчисления;
 • Спецификация на технологичното оборудване;
 • Количествена сметка за СМР на част технологична и Подробна количествена сметка за всички съоръжения поотделно.

Система за преработка на мляко

Инсталация за обратна осмоза

ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА

Част архитектурна във фаза работен проект представя решения за:

 • Архитектурно-художествения образ на сградата;
 • Функционално-пространствената композиция на сградата съобразена с околната архитектурна и ландшафтна среда;
 • Създаването на устойчива, безопасна, хигиенична и достъпна за всички архитектурна среда.
 • Необходимите строителни материали и изделия за изпълнение на СМР и начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж;
 • Изпълнението на хидроизолациите и топлоизолациите на обекта;
 • Осигуряване на естественото и изкуственото осветление в помещенията;
 • Изпълнението на дограмата, настилките, облицовките и другите видове довършителни СМР в помещенията, покривите и фасадите;

Част архитектурна на фаза работен проект осигурява основа и предпоставки за подходящо строително-конструктивно решение и решение на техническата инфраструктура и сградните инсталации.

ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА

Работният проект по част „Конструктивна” се изпълнява въз основа на инженерно-геоложки доклад и проектни решения във фаза Работен проект по всички части, изискващи конструктивни решения. Проектантът конструктор изпълнява водеща роля при приемането на технологични решения по отношение на конструкциите на нестандартните съоръжения и сгради.

Проектното решение включва обяснителна записка, статически изчисления обосноваващи проектните решения, графична част в подходящ мащаб и количествени сметки.

Обяснителна записка

 В обяснителната записка и статическите изчисления са представени необходимите изходни данни; данните за геоложките, хидрогеоложките проучвания, за сеизмичността на района на обекта; ще бъдат обосновани и доказани чрез проектни проверки спрямо критериите за приемливост на приетите конструктивните решения и в съответствие с конкретните геоложки, хидрогеоложки и други условия, размерите на конструктивните елементи, начинът на фундиране, фундаментните конструкции. Обяснителната записка съдържа още описание на допълнителните мероприятия, които се налагат от конкретните теренни и хидрогеоложки условия, данни за техническите характеристики на използваните материали и други по преценка на проектанта.

Изчисления

Доказването на носещата способност и експлоатационната пригодност на съоръженията, чрез съответните изчисления, се изготвят съгласно действащите нормативни документи, включваща:

 • Еврокод: Основни положения за проектиране на строит. конструкции;
 • Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции;
 • Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции;
 • Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции;
 • Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции;
 • Еврокод 7: Геотехническо проектиране;
 • Еврокод 8: Проектиране на конструкции за сеизмични въздействия;
 • Национални приложения към Еврокодовете;

Чертежи

В графичната част на проекта по част „Конструктивна”, се изготвя подробна информация относно отделните конструкции и детайли (КМД), както и изпълнение на отделните видове СМР. Също така се предоставят подробни спецификации на използваната армировка и стоманени елементи, указния за производство, изпълнение и приемане на конструктивните елементи от стомана и стоманобетон, както и по отношение на земната основа.

Проектът по част „Конструктивна” се проверява и подпечатва от Технически контрол по част „Конструктивна”, съгласно изискванията на Българското законодателство.

ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА И КИПиА

Част електрическа обхваща системи за електроснабдяване, електрообзавеждане, мълниезащита и заземление на сгради, външни съоръжения и открити пространства съобразно генералния план за обекта, разработен в част Архитектурна и част Технологична.

Някои от следните основни проектни работи могат да бъдат разработени на фаза Работен проект:

 • Външно ел. захранване (При необходимост)
 • Електрически инсталации
  • Външна кабелна мрежа
  • Вътрешни електрически инсталации
  • Районно осветление
  • Сградни мълниезащити и заземителни уредби

КИПиА система се съобразявв с конкретните технологични условия и изисквания. Примерна система за управлението на процесите може да бъде от йерархичен тип, състояща се от три нива. Съгласно приложената топологична структура (PLCs & SCADA) системата може да се състои от следните нива:

 • Първо ниво – обхваща контролно-измервателните прибори (КИП), които осигуряват контрол на технологичните параметри и таблата за локално управление (ТЛУ) на съоръженията. Към първо ниво се отнасят и устройствата за следене състоянието на ел. двигателите на съоръженията (прегряване, навлизане на влага в двигателя) чрез вградени в тях сензори и външни устройства за формиране на унифицирани аварийни сигнали;
 • Второ ниво – обхваща центровете за управление на електродвигателите (МСС). Те осъществяват приемане на информацията от КИП, реализиране на заложените алгоритми за управление, извеждане на управляващи въздействия към електродвигателите на съоръженията. Предложената система за контрол и управление е базирана на програмируеми логически контролери (PLC) свързани помежду си посредством Industrial Ethernet комуникационна мрежа. В МСС са предвидени човеко-машинни интерфейси – операторски панели (ОП) за извеждане на информация (данни, алармени съобщения) както и за приемане на задания и команди от оператора. МСС може бъдат реализирани с ръчен и автоматичен режим на работа за всяко съоръжение;
 • Трето ниво – се реализира от система за супервайзорно управление, събиране и архивиране на данните от обекта (SCADA). SCADA системата може да е съставена от две операторски станции, работещи независимо една от друга. Двете операторски станции са базирани на два персонални компютъра, с пълна функционалност, разположени в централен диспечерски пункт (ЦДП) в административната сграда, позволяващи денонощно наблюдение на работата на МСС-тата и на цялата станция. На операторските станции се визуализира цветна мнемосхема на съоръженията, изобразяваща състоянието им (работи/не работи/авария). Връзката между МСС-тата и SCADA може да бъде двустранна по Ethernet комуникация и позволяваща извеждане на команди към съоръжения, формиране на задания към PLC-тата от оператора в ЦДП. Върху екраните на операторските станции се извеждат още динамични екрани за състоянието на технологичните системи на МСС-тата. Данните за всички основни технологични параметри се архивират в база данни. Извежда се дневник на събитията за работата на съоръженията и справка за аварийните събития, с възможност за печат на извежданите доклади.
ЧАСТ ВиК

Проектът по част ВиК се разработва въз основа на технологичния проект, архитектурния проект, в т. ч. – Генплана и нормативната и законова уредба за проектиране, изграждане и експлоатация на ВиК системи.

Обяснителната записка по част ВиК на работния проект съдържа: начин на захранване на обекта с питейна вода, необходимост от повишаване на напор и други специфични изисквания, ако има такива, Вътрешната ВиК система за сградите (Autocad 2D и Revit 3D), предвидени в проекта и начина на отвеждане и пречистване на канализационните води.

В част ВиK се изготвят Ситуационен план в подходящ мащаб, на който се нанесят трасетата на проектираните водопроводни и канализационни клонове с означени дължини, наклони и коти на тръбите, местоположение на ревизионни шахти, водни количества и съоръжения; Надлъжни профили в подходящ мащаб, като вертикалния мащаб е 10 пъти по-малък от хоризонталния, с означени оразмерителни данни, местата на арматурните шахти, с нанесени наклон и диаметър на тръбата, местата на пресичанията с други подземни комуникации, нивото на съществуващия терен и категорията на земните работи. Детайли на съоръженията. В чертежите за външните водопроводни и/или канализационни мрежи се включват данни за оразмерителните водни количества и скорости, наклони, напори, коти на изкоп, легло тръба, съществуващ и проектен терен, разстояния между чупки, подробни точки от терена, съоръжения и арматури, хоризонтални и вертикални разстояния до пресечните точки с други подземни проводи и съоръжения, дължините на участъците и вида на тръбите и арматурите.

Инсталация за минерализация на пречистена морска вода, чрез система за обратна осмоза

ЧАСТ ОВиК и ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Вентилация на Индустриално промишлено предприятие

Част топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация на работния проект  се изработва в зависимост от вида и спецификата на обекта в раздели oтоплителни инсталации, вентилационни инсталации и климатични инсталации. Работният проект съдържа в основата си:

 • Обяснителни записки – изготвя с за всяка сграда. В записките се прави преценка за необходимото ОВК оборудване, съобразявайки се с изискванията за проектиране на вида сгради.
 • Чертежи – основни архитектурни чертежи на всички сгради с указани местата и начина на монтиране на съответните уреди (ОВК);
 • Количествени сметки – за всички видове дейности свързани с монтажа и доставката на ОВК оборудване и др., ще бъдат съставени подробни количествени сметки.

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Работният проект включва основно, без да се ограничава само с:

 • Обяснителни записки – ще се изготвят за всяка сграда. В тях се преценява необходимото оборудване и мерки за енергийна ефективност, съобразявайки се с вида на сградите.
 • Чертежи – топлотехнически изчисления на сградите; детайли свързани с допълнителни топлоизолации
 • Количествени сметки – за всички видове дейности свързани с топлоизолации и др., ще бъдат съставени подробни количествени сметки.
ГЕОДЕЗИЯ И ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА

Част геодезическа на работен проект определя:

 • точното координатно разполагане на обектите по генералния план;
 • работна геодезическа мрежа за трасирането и контролирането при изграждане на подобектите и на обекта като цяло;
 • данните за трасирането и контролирането на основните и подробните оси, при строителството и монтажа на големи единични обекти или подобектите при комплекс от обекти;
 • вертикалното планиране на територията на обекта и точното височинно разполагане на подобектите.

Чертежите на част геодезическа на работен проект включват:

 • Топографски план – геодезическа снимка, съдържаща всички ситуационни и теренни точки в обхвата на обекта и отразен върху нея действащият регулационен план(ПР, ПП) и контур на имотите отразени в кадастралната карта
 • Трасировъчен план – вурху действащият регулационен план и контур на имотите отразени в кадастралната карта се отразяват всички новопроектирани сгради(включително строителни оси) , съоръжения, комуникации и др. Представя се координатен регистър на всички ситуационни обекти и точки от работната геодезическа мрежа, които ще се използват при трасирането на обекта.
 • Вертикално планиране – вурху действащият регулационен план
 • и контур на имотите отразени в кадастралната карта с отразени всички новопроектирани сгради, съоръжения, комуникации и др. се изработва проекта за вертикално планиране. Изразява се във височинно привързване на всички обекти към инфраструктурата до обекта. При наличие на техническа нивелета за вертикално планиране(съхранява се в обшините), проекта се привързва към нивелетата. Указва се положението и котата на изходен нивелачен репер.
 • Картограма на земните маси – въз основа на вертикалната планировка и определените детайли за различните настилки се определят обемите изкоп и насипи.

Обяснителната записка към част геодезическа на работен проект съдържа:

 • данни за извършените геодезически работи, когато не е изработен идеен проект или те не са отразени в него;
 • данни за работната геодезическа мрежа – вид, описание на решението, разположение на точките, стабилизиране, инструменти, измерване, координатна система, обработка, резултати и точност;
 • изходна основа (точки) за трасиране и контролиране, приетите методи на трасиране, точност, инструменти, стабилизиране;
 • обосновка на проектното вертикално решение за:
  • цялата площадка и за отделни функционално обособени площадки;
  • отделни сгради, съоръжения, площи и пространства, улици, алеи, инженерни мрежи и тяхната взаимна вертикална обвързаност;
 • приетата схема за отводняване и отвеждане на повърхностните води с пояснение за наклоните на прилежащите им терени, настилките на тротоарите, пътищата и площадките;
 • основни коти ± 0,00 на сградите и съоръженията;
 • хоризонталното разместване на земните маси, изкопи, насипи, предписание за разполагане на временни и постоянни депа на изкопните маси съгласувано с част проект за организация и изпълнение на строителството (ПОИС), изисквания за рекултивиране на нарушените терени, изграждане на съоръжения срещу свлачищни и ерозионни процеси и др.;
 • специалното моделиране на земните релефни форми (изкуствени хълмове, била, падини и др.).

Към обяснителната записка се прилагат:

 • списъци на геодезическите материали, схеми на опорни мрежи, изчисления и други данни за извършените геодезически работи на територията на обекта;
 • данни, необходими за построяването на строителните и други мрежи, необходими за трасиране и контролиране по време на строителството и монтажа;
 • други данни и материали, които се изискват със заданието за проектиране (договора за проектиране).

Към част геодезическа на работния проект се изработват:

Количествена сметка за изпълнение на видовете земни работи и другите видове СМР.

ЧАСТ ПЪТНА

Тази част съдържа обяснителна записка, чертежи и количествена сметка. В обяснителната записка се дават всички елементи от пътната настилка, със съответната обосновка за избора й. Чертежите съдържат ситуация, надлъжни профили и типов напречен разрез. Количествената сметка се изработва за цялата пътна настилка общо за площадката.

Във фазата на работен проект се изработват:

 • Надлъжни профили в съответен мащаб за площадковите пътища;
 • Напречни профили в някои по специфични възли;
 • Детайл на тип пътна настилка.
  • Типови напречни профили в насип, в изкоп и смесени
 • Схема – Отводнителен план
 • Конструкции на настилката.
ЧАСТ ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Част паркоустройство и благоустройство представлява цялостно решение на прилежащата територия, в който се разполага обектът, с оглед формиране на екологически и естетически издържана среда. Тя се изработва при съобразяване с функционалното предназначение на обектите.

Част паркоустройство и благоустройство се изработва върху геодезическа снимка на съществуващия терен, върху която са нанесени проектираните сгради и проектните коти ± 0,00 и кота цокъл.

Изработването на част паркоустройство и благоустройство се предхожда от проучвания на изходните данни и оглед на терена.

С част паркоустройство и благоустройство на работен проект се решават:

 • площоразпределението и функционалното зониране;
 • площната композиция на алеите и алейните настилки;
 • растителното оформяне спрямо пространствената композиция;
 • архитектурни форми и градинска пластика.

Чертежите на част паркоустройство и благоустройство на работния проект включват: архитектурни работни проекти и детайли за архитектурните градински елементи и при необходимост – конструктивни проекти за градинските елементи, които представляват строителни съоръжения;

Чертежите за целия паркоустроен и благоустроен поземлен имот се изработват в мащаба на геодезическата снимка, а детайлите – в подходящо избрани мащаби.

Част паркоустройство и благоустройство задължително съдържа:

 • ситуационен план;
 • разрези, изясняващи особености на съществуващия и проектния терен.

Към част паркоустройство и благоустройство могат да се приложат перспективни и аксонометрични изгледи, скици, рисунки, компютърни анимации, макет, както и идейни проекти на по-значими градински архитектурни елементи.

Обяснителната записка към част паркоустройство и благоустройство съдържа:

 • обосновка за функционалното и композиционното решение;
 • обяснения за избраните материали за реализация на проекта;
ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Тази част се разработва съгласно изискванията на чл. 169, ал. 1, точка 2 от ЗУТ „…Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за осигуряване в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на съществените изисквания за безопасност при пожар”. Също така тя ще отговаря на приложение № 3 от Наредба Iз – 1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Обяснителната записка към част „Пожарна безопасност“ на инвестиционния проект включва:

 • общи нормативни изисквания, в т.ч. изисквания от другите проектни части, изисквания от заданието за проектиране;
 • основните характеристики на продуктите, свързани с удовлетворяване на изискванията (пасивни и активни мерки) за пожарна безопасност и отговарят на техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите;
 • обосновки за приети решения за степента на огнеустойчивост на строежа и неговите елементи;
 • обосновки за приети решения и начини на изпълнение на покритията, в т.ч. вида на сечението на стоманените конструктивни елементи: отворени профили – П-профил; І- профил; L-профил; Т-профил и др.; затворени профили – (правоъгълни,квадратни);
 • (кръгли профили); Δ (триъгълни) и др., технологията на нанасяне на огнезащитните състави, външните (атмосферните) условия, минималния брой слоеве и др.

Чертежи към активните мерки за пожарна безопасност включват:

 • ситуация с нанесено разположение и данни за видовете пожарогасителни и известителни, оповестителни, димо-топлоотвеждащи инсталации, в т.ч. на смукателните решетки на димо и топлоотвеждащите инсталации, места на подаване на свеж въздух в помещенията, на пожарни кранове, на светещи знаци за евакуация и др.;
 • планове по всички етажи на инсталациите, последователност на задействане, взаимодействието между тях и със системите забезопасност;
 • планове за евакуация.
 • детайли на специфични технически решения.
ЧАСТ ПЛАН ЗА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ

Планът за безопасност и здраве ще се изработи съгласно Наредба №2 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи издадена от Министерството на труда и социалната политика и от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Наредбата се прилага при спазване изискванията на нормативните актове за:

Здравословни и безопасни условия на труд, включително:

 • съответните превантивни мерки стъпвайки върху оценка на риска;
 • работно оборудване и работно място;
 • информиране и консултиране на работещите;
 • инструктаж;
 • лични предпазни средства;
 • физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести;
 • санитарно-хигиенни норми;
 • знаци и сигнали;
 • пожарна и аварийна безопасност;
 • електробезопасност;
 • организацията на движението и сигнализация на пътищата;
 • безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност.

Планът за безопасност и здраве ще съдържа:

 • организационен план и строителен ситуационен план;
 • комплексен план-график за последователността на извършване на СМР;
 • планове за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка;
 • мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове;
 • списък на отговорните лица (име, длъжност, работодател) за провеждане на контрол и координиране на плановете на отделните строители за местата, в които има специфични рискове, и за евакуация, тренировки и/или обучение;
 • списък на инсталациите, машините и съоръженията, подлежащи на контрол;
 • схема на местата на строителната площадка, на които се предвижда да работят двама или повече строители;
 • схема на местата на строителната площадка, на които има специфични рискове;
 • схема на местата за складиране на строителни продукти и оборудване, временни работилници и контейнери за отпадъци;
 • схема и график за работа на временното изкуствено осветление на строителната площадка и работните места;
 • схема на разположението на санитарно-битовите помещения;
 • схема за захранване с електрически ток, вода, отопление, канализация и др.;
 • схема и вид на сигнализацията за бедствие, авария, пожар или злополука, с определено място за оказване на първа помощ.
ЧАСТ ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Проектът по тази част съдържа обяснителна записка; общи данни за инвестиционния проект; прогноза за образуване на строителни отпадъци (СО); прогноза за вида и количеството на продуктите от оползотворени СО; мерки, които се предприемат при управлението на образуваните СО.

ЧАСТ ПРОЕКТНО-СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ (ПСД)

Част “Проектно-сметна документация” е самостоятелна част съдържа обяснителна записка, количествени сметки по частите на проекта за видовете СМР, спецификации на оборудването, обзавеждането и др. Изготвянето на подробни количествени сметки за всички видове дейности свързани с реализирането на обекта като цяло е част от настоящата разработка.

ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ПРОЕКТНИ ЧАСТИ, ХАРАКТЕРНИ ЗА ТОЗИ ТИП ПРОЕКТИРАНЕ

Проектните части за инсталациите няма да се ограничават до посочените по-горе, могат да включват други задължително необходими разработки, които се считат за включени в обхвата на поръчката и ценовото предложение.

Изготвените проекти подлежат на съгласуване с всички заинтересовани експлоатационни дружества като нашият екип ще ви окаже пълно съдействие в процеса на одобрение.