ПРОЕКТИРАНЕ

Техническите аспекти на инфраструктурното инженерство трябва да се разбират в социалния, икономическия, политическия и културния контекст, в който те съществуват, и трябва да бъдат разглеждани в дългосрочен хоризонт, който включва не само проектиране и изграждане, но и поддръжка, управление и производителност.

ИНЖЕНЕРИК е проектантска компания, която е фокусирана върху публични и частни инфраструктурни системи с направления индустрия, води, отпадъци и възобновяема енергия. Като проектанти следваме основните принципи и практики в нашата работа.

ВОДЕЩИ ПРОЕКТНИ ЧАСТИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ

ЧАСТ ТЕХНОЛОГИЧНА

Част технологична на работния проект определя конкретно избраните технологични решения, които ще бъдат съобръзени с изискванията на Възложителя, поместени в Тръжните спецификации, нормативните изисквания и най-добрите практики в областта на проектирането на съответните инсталации и съоръжения.

Част технологична във фаза работен проект се представя в чертежи, които съдържат минимум:

 • Технологични планове и схеми на предлаганите решения;
 • Разрези и аксонометрични схеми към технологичните планове и на отделните съоръжения;
 • Машинно-конструктивни чертежи за нестандартни и некаталогизирани елементи (съвместно разработени с машинен инжнер в отделен самостоятелен раздел машинно-конструктивно оборудване).

Система за преработка на мляко

Част технологична във фаза работне проект се придружава от обяснителна записка, в която се описва минимум:

 • Приетата технология по отношение на нейните технико-икономически показатели (производителност, специфични разходи на енергия, степен на механизация и др.);
 • Всяко технологично решение предоставя информация за технологичния процес, режим на работа и компановъчните решения с обосновка на необходимата техническа информация към него;
 • Степента на механизация на технологичните процеси;
 • Избраното технологично оборудване с детайлна техническа информация;
 • Осигуряването на технологията с тръбопроводи за отпадъчна, питейна и канализационна вода, въздух и др. (Autocad 2D, Revit 3D, Autocad Civil 3D);

Инсталация за обратна осмоза

Изчисленията на част технологична във фаза работен проект включва, без да се ограничава с:

 • Технологични изчисления; 
 • Хидравлични изчисления; 
 • Хидродинамични изчисления;
 • Спецификация на технологичното оборудване;
 • Количествена сметка за СМР на част технологична и Подробна количествена сметка за всички съоръжения поотделно.
ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА

Част архитектурна във фаза работен проект представя решения за:

 • Архитектурно-художествения образ на сградата;
 • Функционално-пространствената композиция на сградата съобразена с околната архитектурна и ландшафтна среда;
 • Създаването на устойчива, безопасна, хигиенична и достъпна за всички архитектурна среда.
 • Необходимите строителни материали и изделия за изпълнение на СМР и начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж;
 • Изпълнението на хидроизолациите и топлоизолациите на обекта;
 • Осигуряване на естественото и изкуственото осветление в помещенията;
 • Изпълнението на дограмата, настилките, облицовките и другите видове довършителни СМР в помещенията, покривите и фасадите;

Част архитектурна на фаза работен проект осигурява основа и предпоставки за подходящо строително-конструктивно решение и решение на техническата инфраструктура и сградните инсталации.

ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА

Работният проект по част „Конструктивна” се изпълнява въз основа на инженерно-геоложки доклад и проектни решения във фаза Работен проект по всички части, изискващи конструктивни решения. Проектантът конструктор изпълнява водеща роля при приемането на технологични решения по отношение на конструкциите на нестандартните съоръжения и сгради.

Проектното решение включва обяснителна записка, статически изчисления обосноваващи проектните решения, графична част в подходящ мащаб и количествени сметки.

Изчисления

Доказването на носещата способност и експлоатационната пригодност на съоръженията, чрез съответните изчисления, се изготвят съгласно действащите нормативни документи.

Чертежи

В графичната част на проекта по част „Конструктивна”, се изготвя подробна информация относно отделните конструкции и детайли (КМД), както и изпълнение на отделните видове СМР. Също така се предоставят подробни спецификации на използваната армировка и стоманени елементи, указния за производство, изпълнение и приемане на конструктивните елементи от стомана и стоманобетон, както и по отношение на земната основа.

Проектът по част „Конструктивна” се проверява и подпечатва от Технически контрол по част „Конструктивна”, съгласно изискванията на Българското законодателство.

ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА И КИПиА

Част електрическа обхваща системи за електроснабдяване, електрообзавеждане, мълниезащита и заземление на сгради, външни съоръжения и открити пространства съобразно генералния план за обекта, разработен в част Архитектурна и част Технологична.

Някои от следните основни проектни работи могат да бъдат разработени на фаза Работен проект:

 • Външно ел. захранване
 • Електрически инсталации
  • Външна кабелна мрежа
  • Вътрешни електрически инсталации
  • Районно осветление
  • Сградни мълниезащити и заземителни уредби
 • Пожароизвестяване

КИПиА система се съобразявв с конкретните технологични условия и изисквания. Примерна система за управлението на процесите може да бъде от йерархичен тип, състояща се от три нива. 

Съгласно приложената топологична структура (PLCs & SCADA) системата може да се състои от следните нива:

 • Първо ниво – обхваща контролно-измервателните прибори (КИП), които осигуряват контрол на технологичните параметри и таблата за локално управление (ТЛУ) на съоръженията. Към първо ниво се отнасят и устройствата за следене състоянието на ел. двигателите на съоръженията (прегряване, навлизане на влага в двигателя) чрез вградени в тях сензори и външни устройства за формиране на унифицирани аварийни сигнали;
 • Второ ниво – обхваща центровете за управление на електродвигателите (МСС). 
 • Трето ниво – се реализира от система за супервайзорно управление, събиране и архивиране на данните от обекта (SCADA). 
ЧАСТ ВиК

Проектът по част ВиК се разработва въз основа на технологичния проект, архитектурния проект, в т. ч. – Генплана и нормативната и законова уредба за проектиране, изграждане и експлоатация на ВиК системи.

Обяснителната записка по част ВиК на работния проект съдържа: начин на захранване на обекта с питейна вода, необходимост от повишаване на напор и други специфични изисквания, ако има такива, Вътрешната ВиК система за сградите (2D и 3D), предвидени в проекта и начина на отвеждане и пречистване на канализационните води.

В част ВиK се изготвят:

 • Ситуационен план в подходящ мащаб, на който се нанесят трасетата на проектираните водопроводни и канализационни клонове с означени дължини, наклони и коти на тръбите, местоположение на ревизионни шахти, водни количества и съоръжения и други;
 • Надлъжни профили в подходящ мащаб, с означени оразмерителни данни, местата на арматурните шахти, с нанесени наклон и диаметър на тръбата, местата на пресичанията с други подземни комуникации, нивото на съществуващия терен и категорията на земните работи.
 • Детайли на съоръженията. 

ВиК инсталация, част от системата за реминерализация на пречистена морска вода.

ЧАСТ ОВиК и ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Вентилация на Индустриално промишлено предприятие

Част топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация на работния проект  се изработва в зависимост от вида и спецификата на обекта в раздели oтоплителни инсталации, вентилационни инсталации и климатични инсталации. Работният проект съдържа в основата си:

 • Обяснителни записки – изготвя с за всяка сграда. В записките се прави преценка за необходимото ОВК оборудване, съобразявайки се с изискванията за проектиране на вида сгради.
 • Чертежи – основни архитектурни чертежи на всички сгради с указани местата и начина на монтиране на съответните уреди (ОВК);
 • Количествени сметки – за всички видове дейности свързани с монтажа и доставката на ОВК оборудване и др., ще бъдат съставени подробни количествени сметки.

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Работният проект включва основно, без да се ограничава само с:

 • Обяснителни записки – ще се изготвят за всяка сграда. В тях се преценява необходимото оборудване и мерки за енергийна ефективност, съобразявайки се с вида на сградите.
 • Чертежи – топлотехнически изчисления на сградите; детайли свързани с допълнителни топлоизолации
 • Количествени сметки – за всички видове дейности свързани с топлоизолации и др., ще бъдат съставени подробни количествени сметки.
ГЕОДЕЗИЯ И ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА

Част геодезическа на работен проект определя:

 • точното координатно разполагане на обектите по генералния план;
 • работна геодезическа мрежа за трасирането и контролирането при изграждане на подобектите и на обекта като цяло;
 • данните за трасирането и контролирането на основните и подробните оси, при строителството и монтажа на големи единични обекти или подобектите при комплекс от обекти;
 • вертикалното планиране на територията на обекта и точното височинно разполагане на подобектите.

Чертежите на част геодезическа на работен проект включват:

 • Топографски план – геодезическа снимка, съдържаща всички ситуационни и теренни точки в обхвата на обекта и отразен върху нея действащият регулационен план(ПР, ПП) и контур на имотите отразени в кадастралната карта
 • Трасировъчен план – вурху действащият регулационен план и контур на имотите отразени в кадастралната карта се отразяват всички новопроектирани сгради(включително строителни оси) , съоръжения, комуникации и др. Представя се координатен регистър на всички ситуационни обекти и точки от работната геодезическа мрежа, които ще се използват при трасирането на обекта.
 • Вертикално планиране – вурху действащият регулационен план
 • и контур на имотите отразени в кадастралната карта с отразени всички новопроектирани сгради, съоръжения, комуникации и др. се изработва проекта за вертикално планиране. Изразява се във височинно привързване на всички обекти към инфраструктурата до обекта. При наличие на техническа нивелета за вертикално планиране(съхранява се в обшините), проекта се привързва към нивелетата. Указва се положението и котата на изходен нивелачен репер.
 • Картограма на земните маси – въз основа на вертикалната планировка и определените детайли за различните настилки се определят обемите изкоп и насипи.
ЧАСТ ПЪТНА

Тази част съдържа обяснителна записка, чертежи и количествена сметка. В обяснителната записка се дават всички елементи от пътната настилка, със съответната обосновка за избора й. Чертежите съдържат ситуация, надлъжни профили и типов напречен разрез. Количествената сметка се изработва за цялата пътна настилка общо за площадката.

Във фазата на работен проект се изработват:

 • Надлъжни профили в съответен мащаб за площадковите пътища;
 • Напречни профили в някои по специфични възли;
 • Детайл на тип пътна настилка.
  • Типови напречни профили в насип, в изкоп и смесени
 • Схема – Отводнителен план
 • Конструкции на настилката.
ЧАСТ ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Част паркоустройство и благоустройство представлява цялостно решение на прилежащата територия, в който се разполага обектът, с оглед формиране на екологически и естетически издържана среда. Тя се изработва при съобразяване с функционалното предназначение на обектите.

Част паркоустройство и благоустройство се изработва върху геодезическа снимка на съществуващия терен, върху която са нанесени проектираните сгради и проектните коти ± 0,00 и кота цокъл.

Изработването на част паркоустройство и благоустройство се предхожда от проучвания на изходните данни и оглед на терена.

С част паркоустройство и благоустройство на работен проект се решават:

 • площоразпределението и функционалното зониране;
 • площната композиция на алеите и алейните настилки;
 • растителното оформяне спрямо пространствената композиция;
 • архитектурни форми и градинска пластика.

Част паркоустройство и благоустройство задължително съдържа:

 • ситуационен план;
 • разрези, изясняващи особености на съществуващия и проектния терен.
ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Тази част се разработва съгласно изискванията на чл. 169, ал. 1, точка 2 от ЗУТ „…Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за осигуряване в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на съществените изисквания за безопасност при пожар”. Също така тя ще отговаря на приложение № 3 от Наредба Iз – 1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

ЧАСТ ПЛАН ЗА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ

Планът за безопасност и здраве ще се изработи съгласно Наредба №2 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи издадена от Министерството на труда и социалната политика и от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

ЧАСТ ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Проектът по тази част съдържа обяснителна записка; общи данни за инвестиционния проект; прогноза за образуване на строителни отпадъци (СО); прогноза за вида и количеството на продуктите от оползотворени СО; мерки, които се предприемат при управлението на образуваните СО.

ЧАСТ ПРОЕКТНО-СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ (ПСД)

Част “Проектно-сметна документация” е самостоятелна част съдържа обяснителна записка, количествени сметки по частите на проекта за видовете СМР, спецификации на оборудването, обзавеждането и др. Изготвянето на подробни количествени сметки за всички видове дейности свързани с реализирането на обекта като цяло е част от настоящата разработка.

ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ПРОЕКТНИ ЧАСТИ, ХАРАКТЕРНИ ЗА ТОЗИ ТИП ПРОЕКТИРАНЕ

Проектните части за инсталациите няма да се ограничават до посочените по-горе, могат да включват други задължително необходими разработки, които се считат за включени в обхвата на поръчката и ценовото предложение.

Изготвените проекти подлежат на съгласуване с всички заинтересовани експлоатационни дружества като нашият екип ще ви окаже пълно съдействие в процеса на одобрение.