Нашите услуги

Техническа помощ

Ние може да ви предоставим техническа помощ и изготвяне на тръжна документация, включително - Подготовка на тръжна документация; Съдействие на възложителя при избор на изпълнители; Координация и контрол върху изпълнението; Осигуряване на професионална комуникация между заинтересованите страни; Координация на дейностите; Мониторинг на финансовото изпълнение.

проектиране

Нашият опит обхваща - Пред проектни проучвания; устройствено планиране; инженерно проектиране по всички необходими части преминавайки през събиране на необходимите изходни данни за обекта, тяхното съгласуване със съответните инстанции, анализ на поставените цели, изготвяне на задание съвместно с Инвеститора, изчистване на детайли свързани с устройственото планиране, изготвяне на проекти по всички необходими части.

надзор по време на проектиране

Ние може да предоставим надзор по време на проектиарне, включващ - Оценяване съответствието на инвестиционните проекти; Технически контрол на проектите по част Конструктивна; Съгласувателни процедури и одобряване на инвестиционните проекти; Изготвяне на комплексен доклад.

надзор по време на Строителство

Ние може да предоставим надзор по време на строителство, включващ - Строителен надзор, съгласнно изискванията на ЗУТ; Координатор по безопасност и здраве за етапа изпълнение на строежа; Изготвяне на технически паспорт; Заснемане и нанасяне в кадастъра на строежа от лицензирано лице съгласно ЗКИР.

инвеститорски контрол

Ние може да предоставим инвеститорски надзор, включващ - Измерване на количества вложени материали; Анализ на стойността на строителството; Контрол при ценообразуването; Финансов контрол; Съставане на списък за отстраняване на недостатъци на строителството.

управление на проекти

Управление на проекти от фазата на иницииране до фазата на експлоатация, чрез прилагане на стандарта PMBOK. Интегрирано управление на обхват, време, разходи, качество, човешки ресурси, комуникации, рискове, поръчки, заинтересовани страни, безопасност, околна среда, финансиране, искове.

Управление на активи

Разработването на точна методика за управление на активи е начина за определяне на критичните места в системата.

Това са точките спрямо които разходите са от решаващо значение за управление на рисковете, свързани с потенциални аварии на активи.

Ние ще се грижим за оптималното функциониране на всички активи и ще се стремим да осигурим висококачествени услуги на нашите клиенти.

обучения

Изследвайте нашата обширна гама от обучения във водния сектор, индустрията, отпадъци, ВЕИ и енергийна ефективност.

Развийте умения в управлението на проекти, управлението на активи и други ключови области.

Осигурете си компетентност и успешно приложете знанията си в съответната сфера на работа.

ПАРТНЬОРСТВО, СОФТУЕР, ОБОРУДВАНЕ

Ние предоставяме разнообразни софтуерни решения, обхващащи всички аспекти на дизайна и строителството на инфраструктура. Нашите софтуерни решения включват иновативни технологии, които подпомагат строителството на устойчиви съоръжения и оптимизират целия процес. Като доставчик на оборудване, насочено към екологични решения, ИНЖЕНЕРИК предлага иновативни и устойчиви технологии за опазване на околната среда. Ние сме вашият партньор във всеки етап на развитието на проекта, гарантирайки успешната му реализация.