Техническа помощ и изготвяне на тръжна документация

Подготовка за тръжна докуемнтация

Съдействие на възложителя при избора на изпълнители по договори

Координация и контрол върху изпълнението на всички договори

Осигуряване на професионална комуникация между заинтересованите страни

Координация на дейностите

Мониторинг на финансовото изпълнение