Отпадъци

Управление на проекти, проектиране и инженеринг, базирани на ресурсно ефективни технологични и икономически решения са в основата на нашата стратегия за изграждане на устойчиви системи за третиране и управление на отпадъците. Тази комбинация ни позволява да разработваме икономически ефективни и устойчиви решения за управление на отпадъците, които отговарят на нормативните изисквания и подкрепят защитата на човешкото здраве и околната среда.

ИНЖЕНЕРИК ЕООД успешно проектира инсталации за сепариране и компостиране за продуктивно използване на неизползваеми преди това отпадъци. Нашите експерти проектират ефективни и безопасни депа за отпадъци.

Нашите услуги за сектор „Отпадъци” включват:

 • Стратегическо планиране на управлението на отпадъците
 • Анализ и проучвания на генерираните отпадъци
 • Планиране, проектиране, управление на проекта и надзор на съоръжения за третиране на отпадъци
bulb-growth-idea-315658
 • Депониране и обезвреждане на отпадъци
 • Отпадъци към енергия:
  • Системи за изгаряне на отпадъци;
  • Системи за производство на биогаз – Суха, полусуха и/или течна метанизация;
  • Системи за производство на пелети и RDF
 • Ефективност на ресурсите и подкрепа на кръговата икономика чрез внедряването на системи „Отпадъци към продукти “:
  • Преработка на пластмасови продукти за повторна употреба;
 • Анализ за разходите за жизнения цикъл (LCC) и екологични оценки (LCA).

В процеса на проектиране на депа, инсталации за предварително третиране на ТБО и компостиращи инсталации спазваме строго Българското законодателство в областта на опазване на околната среда, съгласно действащата законова и нормативна уредба на Република България, хармонизирана с европейските директиви, определящи подходите и действията при управление на твърдите битови отпадъци и в пряка връзка с целите на всяка проектна разработка.

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ

По отношение на инсталациите за предварително третиране на битовите отпадъци – чрез тези инсталации следва да се постигнат националните, регионалните и общински цели за намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на битовите отпадъци. 

С разработването на всеки работен проект и неговото изпълнение сe създават  условия за екологосъобразно третиране на битови  отпадъци в съответствие с нормативните изисквания за този вид дейност, чрез допълване на наличната в общината система за управление на отпадъците с изграждане на инсталация за предварително третиране.

Инсталацията за предварително третиране на ТБО се оразмерява  спрямо детайлен морфологичен анализ вклячваща в основата си:

 • Входяща площадка за суровия материал;
 • Временно съхранение на постъпващите ТБО;
 • Верижно лентови транспортьори захранващи автоматизираната система за отваряне на торби;
 • Оборудване за отваряне на торби – „Bag Opener”;
 • Система за предварително разделяне със сито на отпадъците на съответните фракции;
 • Система за стабилизиране на подситовата фракция към инсталацията за предварително третиране;
 • Кабина за ръчно сортиране (в зависимост от капацитете следва да се анализира възможността за внедряване на автоматична система за сортиране);
 • Система за транспортиране и балиране на рециклируемите материали;
 • Помещение за временно съхранение на сепрарираните материали и балираната фракци

Управление на проекти, проектиране и инженеринг, базирани на ресурсно ефективни технологични и икономически решения са в основата на нашата стратегия за изграждане на устойчиви системи за третиране и управление на отпадъците. Тази комбинация ни позволява да разработваме икономически ефективни и устойчиви решения за управление на отпадъците, които отговарят на нормативните изисквания и подкрепят защитата на човешкото здраве и околната среда.

ИНЖЕНЕРИК ЕООД успешно проектира инсталации за сепариране и компостиране за продуктивно използване на неизползваеми преди това отпадъци. Нашите експерти проектират ефективни и безопасни депа за отпадъци.

Нашите услуги за сектор „Отпадъци” включват:

 • Стратегическо планиране на управлението на отпадъците
 • Анализ и проучвания на генерираните отпадъци
 • Планиране, проектиране, управление на проекта и надзор на съоръжения за третиране на отпадъци

СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИТЕТО НА БИО-ОТПАДЪЦИТЕ

Фигура. Начини за управление на битовите отпадъци (източник МОСВ)

Управлението на био-отпадъците трябва да следва правилната „йерархия за управление на отпадъците“, спрямо съобщение на ЕК СОМ (2010) 235 „Бъдещите стъпки за управление на био-отпадъците в Европейския Съюз“. Това означава, че предотвратяването на образуване на отпадъци трябва да е основната цел, следвана от разделно събиране и биологично третиране, например компостиране или анаеробно разграждане.  

В резултат на изпълнението на Директивата за депониране на отпадъците количествата на депонираните биоразградими отпадъци, включително био-отпадъци, трябва да бъде намалено драстично през следващите години. Както е показано фигурата по-долу, възможностите за третиране на битови отпадъци, които са доказани в голям мащаб и в много страни са:

 • Биологично третиране: компостиране
 • Механично-биологично третиране
 • Изгаряне

СИСТЕМИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БИОГАЗ ЧРЕЗ ПРОЦЕСА НА АНАЕРОБНО СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ОРГАНИЧЕН ОТПАДЪК

Анаеробното третиране е подходящо за мокри материали с високо съдържание на органични компоненти склонни към разграждане като кухненски отпадъци докато сухите и дървени органични отпадъци като клонове на дървета са по-подходящи да компостиране. Анаеробното разграждане на по-сухи отпадъци като био-отпадъци се прави или сред интензивно предварително третиране (отстраняване на инертните частици), или в така наречената „суха система”.

Анаеробното разграждане с цел получаване на метан пременава през три основни фази/реакции:

 • Хидролиза;
 • Образуване на киселини (acidogenesis/ацидогенеза);
 • И образуване на метан (methanogenesis/метаногенеза).

През годините на проучване, пилотни инсталации, практически опит, свързан с третирането биотпадъци в съоръжения за производство на биогаз, са се обособили няколко различни технологии за производство на биогаз:

 • Мокра ферментация;
 • Суха непрекъсната ферментация;
 • Суха прекъснта ферементация на партиди.

КОМПОСТИРАЩИ ИНСТАЛАЦИИ

По отношение на компостиращите инсталации – с изготвения на технически/работен проект се създават  условия за екологосъобразно третиране на зелени и биоразградими отпадъци в съответствие с нормативните изисквания за този вид дейност. Конкретната цел е да се организира разделно събиране и последващо третиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци от поддържане на обществени площи, паркове и градини, зелени площи към търговски обекти, производствени и административни сгради, както и от домакинства на територията на всяка община, с което:

 • да се намали количеството на депонираните отпадъци и на емитираните парникови газове от депонирането на биоразградими отпадъци;
 • да се намали рискът за околната среда;
 • да се намали рискът за системите за събиране и третиране на битови отпадъци, системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки и тяхното последващо рециклиране и оползотворяване;
 • да се намали рискът за нормалната експлоатация на регионалното депо.
Процесът на компостиране в основата си включва следните стъпки
 • Подготовка на суровината
 • Активно компостиране
 • Зреене
 • Пресяване
 • Съхранение
В процеса на компостиране се използват следните основни машини за производството на компост, без да се ограничава само с тях, в зависимост от всеки конкретен случай
 • Машина за раздробяване на постъпващия материал;
 • Система за размесване и аериране;
 • Челен товарач;
 • Машина за пресяване на готовия компост.
ОБЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА КОМБИНИРАНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И КОМПОСТИРАЩИ ИНСТАЛАЦИИ

Функционалните решения се разработват съобразно представените насоки, относно разположението на подобектите и заданието за проектиране.

В рамките на административно-битовата зона на двете площадки влизат в основата си:

 • трафопост;
 • бариера;
 • автомобилна везна;
 • павилион за контрол и охрана;
 • административно-битови павилиони;
 • санитарно-битови павилиони;
 • вана за измиване на гуми;
 • каломаслоуловител;
 • ЛПСОВ (локална пречиствателна станция за отпадъчни води);
 • водоплътен резервоар за отпадъчни води (в случай, когато няма предвидена точка на заустване и следва да се извозват периодично извън площадката от външна фирма);
 • резервоар за ПП нужди с прилежащ дизелов генератор;
 • паркинг за леки автомобили;
 • резервоар за инфилтрат (ЛПСОВ за инфилтрат, съобразена с изискванията залоцени в заданието за проектиране);
 • комуникационни площи.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

След доставяне на битовите отпадъци (БО) на плошадките за предварително третиране и компостиране, същите постъпват за преработка. Остатъчният продукт след завода за предварителна преработка се депонира на депото за БО. При разработването на проект за Депа за неопасни отпадъци следва да се извърши оразмеряване на параметрите на всяка клетка от депото – обем на БО, земни маси за запръстяване, респективно количества на строително монтажните работи.

Концепциите, които се изготвят и реализират като проектни решения, създават условия за извършване на дейности свързани с изграждането на клетките и рекултивацията на депото в най-кратки срокове след започване на обезвреждане на предварително третираните в завода за механично-биологично преработване/МБТ/ битови отпадъци / БО/.

При проектирането на депа следва да се извърши разделение на определен брой клетки, спрямо нуждите на инсталацията, които поетапно се въвеждат в експлоатация. За всяка клетка се извършват вертикална планировка, изграждане на диги, полагане  на долен изолационен екран, изграждане на система за инфилтрат.

Клетките на депата са окончателното място за депониране на отпадъци от целия проект. За предотвратяване на емисиите във въздуха, водата и почвата, в обхвата на проектите се предвиждат необходимите технически мерки. Икономическата ефективност, съвременните технологии и естетиката се взимат под внимание като главни параметри на строителството и съответно на ефективната експлоатация през жизнения цикъл на депото.

Обхватът на проектните разработки може да включва
 • Обем на запълване, плътност и ефективен експлоатационен живот;
 • Топогравска характеристика;
 • Инженерно-геоложки проучвания;
 • Управление на водите:
  • Система за атмосферни води;
  • Охранителни канали;
  • Подпочвени води;
 • Вертикална планировка;
 • Долен изолационен екран;
 • Техническа рекултивация;
 • Система за третиране на биогаз;
 • Биологична рекултивация;
 • Устойчивост на откосите;
 • Опазване на околната среда;
 • План за закриване и следексплоатационни грижи.
Планът за мониторинг включва следните основни компоненти
 • Изграждане на мониторингова система и пунктове за наблюдение;
 • Контрол и мониторинг по параметри на околната среда;
 • Необходими измервания, опробване и анализ;
 • Поддържане на пунктовете;
 • Регистър на координатите на мониторинговите пунктове.

Източник: Google Maps