направление Възобновяеми Енергийни Източници

Хидроенергия

Водно електрическите централи (ВЕЦ) са относително ширко разпространени в България поради планинския й терен. Тези централи преобразуват потенциалната енергия на водата в електрическа посредством задвижване на турбина или система от турбнини.

Малките ВЕЦ, максимална мощност до 10 MW, се характеризират с по-малки изисквания относно автоматизация, себестойност на продукта, квалификация на персонала и сигурност. Този тип малки водни електроцентрали могат да се изградят на някои от следните водни източници като например:

 • След язовирни стени;
 • На питейни гравитачни водопроводи с голяма денивилация;
 • В коритото на целогодишно течащи водни потоци;
 • и на подходящи места от хидромелиоративната система на напоителни канали.

ИНЖЕНЕРИК си партнира с водещи фирми в областта на енергетиката, използвайки най-новите технологии и оптимизационни решения за микро, мини и малки ВЕЦ.

Анаеробно стабилизиране на биомаса

Ние предоставя инженерни консултации в областта на добива на биогаза от анаеробно третиране на органична материя. 

Биогазът може да се произвежда чрез преработка на остатъчни отпадъци от добитък (тор и храна негодна за ядене), производство на храни (плодови и зеленчукови отпадъци, остатъци от месо, риба и млечни продукти, пивоварни отпадъци, хранителни отпадъци и много други) и отпадъчни води от промишлени пречиствателни станции. Чрез изграждането на електроцентрали за биогаз селското стопанство поема важен принос за доставката на енергия от възобновяеми източници, както и за обезвреждането на органични отпадъци. Цикълът може да бъде затворен като излишната продуцирана утайка след анаеробното стабилизиране може да бъде компостирана, като по този начин компоста може да се използва като висококачествен тор.

                               Вещества подлежащи на ферментация

 • Остатъци от изразходвани зърнени храни от агропромишлеността
  • Плодови отпадъци;
  • Растителни отпадъци;;
  • Брашно от рапица;
  • Остатък от зърно;
  • Меласа;
  • Други остатъци (картофи, дестилерия и др.).
 • Битови отпадъци от кланици
  • Остатъци от мазнинни сепаратори;
  • Хранителни отпадъци;
  • Отпадъци от ресторантьорството.
 • Тор за селскостопански добитък;
  • Оборска тор от говеда;
  • Течен свински тор;
  • Сух свински тор;
  • Течен птичи тор;
  • Сух птичи тор;
  • Други.
 • Земеделски остатъци от трева
  • Изрезки;
  • Листа от цвекло;
  • Силаж;
  • Други.

    Производство на биогаз от анаеробна ферментация                                            на различни субстрати

Субстрат

Литри метан/кг oрганичнo сухo веществo

Говежда тор

300-400

Свинска тор

400-700

Пилешки тор (разредена)

400-700

Органични битови отпадъци

450

Хранителни отпадъци

1000

Растителни отпадъци

600

Зелени отпадъци

600

Мазнина от мазнинни сепаратори

1000

Геотермална енергия

Оползотворяването на геотермалната енергия, изграждането на геотермални централи и/или централизирани отоплителни системи, изисква значителен опит свързан с изследвания, сондажи, енергийни съоръжения, спомагателно оборудване и разпределителни мрежи. Производствените разходи за електроенергия и топлинна енергия са по-ниски от тези при конвенционалните технологии. Същественото е, че коефициента на използване на геотермалния източник може да надхвърли 90%, което е недостижимо при другите технологии. Амортизационният период на съоръженията е около 30 години, докато използването на енергоизточника може да продължи векове.

Ние можем да предложим проектиране и консултиране с цел внедряване на геотермални системи, отговарящи на последните технологични новости.

Слънчева енергия

Нашите експерти в съчетание с асоциираните ни партньори е гаранция за успеха на различни проекти за слънчево отопление.

При проектирането на фотоволтаични инсталации се съблюдават няколко основни фактора, като:

Нашите референтни проекти включват планиране и проектиране на соларни инсталации на площадки на пречиствателни станции.

 • подходящ парцел(земя);
 • конструкция на закрепване на панелите;
 • електропреносна мрежа – далекопроводи;
 • фотоволтаичен панел – PV модул, инвертор свързан с енергийната система, микрокомпютър за смарт управление;
 • мониторингова система за оптимизиране на процесите;
 • конструкцията за закрепване на PV модулите
 • легиращите добавки повишават твърдостта, устойчивостта на корозия и намаляват чупливостта на детайлите изработени от стоманата.
 • начина на разположение и ъгъла на инсталация на панелите е съобразен с локалните условия с цел максимално усвояване на слънчевата радиация. Два са основните фактори влияещи на орентирането на панелите за да се избегне евентуално засенчване:
  • Наклон на колектора;
  • и азимут спрямо хоризонта.
city-990841