Възобновяеми Енергийни Източници

Хидроенергия

Водно електрическите централи (ВЕЦ) са относително ширко разпространени в България поради планинския й терен. Тези централи преобразуват потенциалната енергия на водата в електрическа посредством задвижване на турбина или система от турбнини.

Малките ВЕЦ, максимална мощност до 10 MW, се характеризират с по-малки изисквания относно автоматизация, себестойност на продукта, квалификация на персонала и сигурност. Този тип малки водни електроцентрали могат да се изградят на някои от следните водни източници като например:

 • След язовирни стени;
 • На питейни гравитачни водопроводи с голяма денивилация;
 • В коритото на целогодишно течащи водни потоци;
 • и на подходящи места от хидромелиоративната система на напоителни канали.

ИНЖЕНЕРИК си партнира с водещи фирми в областта на енергетиката, използвайки най-новите технологии и оптимизационни решения за микро, мини и малки ВЕЦ.

Анаеробно стабилизиране на биомаса

Ние предоставя инженерни консултации в областта на добива на биогаза от анаеробно третиране на органична материя. Нашата работа включва планиране, проектиране, управление на проекти и надзор по време на изграждане на инсталации за добив на биогаз от органични отпадъци.

Биогазът може да се произвежда чрез преработка на остатъчни отпадъци от добитък (тор и храна негодна за ядене), производство на храни (плодови и зеленчукови отпадъци, остатъци от месо, риба и млечни продукти, пивоварни отпадъци, хранителни отпадъци и много други) и отпадъчни води от промишлени пречиствателни станции. Чрез изграждането на електроцентрали за биогаз селското стопанство поема важен принос за доставката на енергия от възобновяеми източници, както и за обезвреждането на органични отпадъци. Цикълът може да бъде затворен като излишната продуцирана утайка след анаеробното стабилизиране може да бъде компостирана, като по този начин компоста може да се използва като висококачествен тор.

Прилагането на Закона за рециклиране и управление на отпадъците се постига перфектно чрез изграждането на селски електроцентрали за биогаз от икономическа и екологична гледна точка.

Използвайки анаеробен ферментатор се преобразува органичните материали в биогаз, използвайки бактерии, произвеждащи метан, чрез биологично сложен процес в диапазон от приблизително 38 – 55 градуса по Целзий. По-голямата част от получения газ е метан (СН4), а останалото е въглероден диоксид (CO2). Процента на чист метан пряко зависи от вкарвания продукт за стабилизиране. Комбинирана централа за топлинна и електрическа енергия (ТЕЦ) с генератор превръща метановия газ в енергия и топлина.

Един от първите и основни процеси за да се осъществи процеса на метанизация е хидролизата (втечняване) на органични вещества в летливи мастни киселини, оцетна киселина, маслени киселини, пропионови киселини (подобно на приготвяне на силаж). Следваща стъпка е преобразуването на тези крайни продукти в метан СН4, въглероден диоксид CO2 и вода H2O. По-долу са показани температурните режими за осъществяване на този процес.

                               Вещества подлежащи на ферментация

 • Остатъци от изразходвани зърнени храни от агропромишлеността
  • Плодови отпадъци;
  • Растителни отпадъци;;
  • Брашно от рапица;
  • Остатък от зърно;
  • Други остатъци (картофи, дестилерия и др.);
  • Меласа.
 • Битови отпадъци от кланици (съдържание на румина, флотатна мазнина)
  • Остатъци от мазнинни сепаратори;
  • Хранителни отпадъци;
  • Отпадъци от ресторантьорството;
  • Битова канализация.
 • Тор за селскостопански добитък;
  • Оборска тор от говеда;
  • Течен свински тор;
  • Сух свински тор;
  • Течен птичи тор;
  • Сух птичи тор.
 • Земеделски остатъци от трева
  • Изрезки;
  • листа от цвекло;
  • силаж.

    Производство на биогаз от анаеробна ферментация                                            на различни субстрати

Субстрат
Литри метан/кг oрганичнo сухo веществo
Говежда тор
300-400
Свинска тор
400-700
Пилешки тор (разредена)
400-700
Органични битови отпадъци
450
Хранителни отпадъци
1000
Растителни отпадъци
600
Зелени отпадъци
600
Мазнина от мазнинни сепаратори
1000

Геотермална енергия

Оползотворяването на геотермалната енергия, изграждането на геотермални централи и/или централизирани отоплителни системи, изисква значителни първоначални инвестиции за изследвания, сондажи, енергийни съоръжения, спомагателно оборудване и разпределителни мрежи. Производствените разходи за електроенергия и топлинна енергия са по-ниски от тези при конвенционалните технологии. Същественото е, че коефициента на използване на геотермалния източник може да надхвърли 90%, което е недостижимо при другите технологии. Амортизационният период на съоръженията е около 30 години, докато използването на енергоизточника може да продължи векове.

Геотермалния потенциал в България по различни оценки възлиза между 136 до 154 източника. От тях около 50 са с доказан потенциал 469 MW за добиване на геотермална енергия. Основната част от водите (на самоизлив или сондажи) са нискотемпературни в интервала 20–90°С. Водите с температура над 90°С са до 4% от общия дебит.

Ние можем да предложим проектиране и консултиране с цел внедряване на геотермални системи, отговарящи на последните технологични новости включващи:

 • Непрекъснатт мониторинг и усъвършенстван анализ позволяващ подобрена производителност. Резултатите са по-висока ефективност на конверсия и по-ниски емисии на CO2;
 • Софтуер предоставящ системна информация и отчети в реално време. Записаните данни се използват за отчитане на исторически резултати и анализ на тенденциите. Данните могат да бъдат достъпни от потребителите чрез компютри и мобилни устройства;
 • Проектиране на модули използвайки база данни позволявайки оптимизиране на работата на всеки инсталиран модул в световен мащаб въз основа на данните от уникалните работни условия;
 • Програма за проактивен мониторинг на системата с цел идентифициране потенциални неизправности преди те да се появят.

Слънчева енергия

Нашите експерти в съчетание с асоциираните ни партньори е гаранция за успеха на различни проекти за слънчево отопление.

При проектирането на фотоволтаични инсталации се съблюдават няколко основни фактора, като:

Нашите референтни проекти включват планиране и проектиране на соларни инсталации на площадки на пречиствателни станции.

 • подходящ парцел(земя);
 • конструкция на закрепване на панелите;
 • електропреносна мрежа – далекопроводи;
 • фотоволтаичен панел – PV модул, инвертор свързан с енергийната система, микрокомпютър за смарт управление;
 • мониторингова система за оптимизиране на процесите;
 • конструкцията за закрепване на PV модулите
 • легиращите добавки повишават твърдостта, устойчивостта на корозия и намаляват чупливостта на детайлите изработени от стоманата.
 • начина на разположение и ъгъла на инсталация на панелите е съобразен с локалните условия с цел максимално усвояване на слънчевата радиация. Два са основните фактори влияещи на орентирането на панелите за да се избегне евентуално засенчване:
  • Наклон на колектора;
  • и азимут спрямо хоризонта.
city-990841