направление ВОДИ

Политиката на фирма ИНЖЕНЕРИК е свързана с разработването на проекти за сектор Води спазвайки основните принципи за качество и устойчивост на проектнираната инфраструктура. По този начин следва да се гарантира достатъчно по количество и с необходимото качество вода за нуждите на населението, икономиката и екосистемите – непрекъснатост на водоподаването.

  • Съставяне на задание за софтуер на единна база данни с баланс на водите и ел. енергия
   • Подадена вода по водоизточници – помпажна/гравитачна;
   • Подадена вода на вход населено място;
   • Консумирана електроенергия по водоизточници (в т.ч. енергия, несвързана с добив на вода);
   • Фактурирана вода по населени места;
   • Калкулиране на загуби на вода (външни, вътрешни – по населени места).
  • Съставяне на задание за изготвянето на системенрегистър по няколко направления като едно от тях е експлоатация и поддръжка (аварии):
   • Поддръжка на технически данни (местоположение, време за локация, отстраняване, засегнат район);
   • Връзка със складово стопанство (количество вложени части/материали и стойност по дадена авария);
   • Оценка на разходи за персонал и механизация;
   • Калкулиране на стойността на всяка авария;
   • Систематизиране на авариите;

Водопроводни и Канализационни системи

Услугите които предоставяме на нашите клиенти съчетават стратегическо планиране, проектиране и управление на проектите и инвеститорски контрол. По този начин ние изготвяме решения основани на финансова и енергийна ефективност.

 • Прединвестиционно, Идейно и Работно Проектиране;
 • 1D и 2D мрежово моделиране, хидравлично оразмеряване;
 • Bentley SewerGEMS и Bentley WaterGEMS and Water Hammer;
 • Моделиране на напорни тръбопроводи и анализ на възможността от поява на вълни на повишено и понижено налягане – хидравличен удър;
 • Адаптиране към климатичните промени и управление на дъждовни води;
 • Повторно използване на водата.
01

Канализационни системи

Предоставяйки цялостен анализ на канализационната система е основа за добро планиране на бъдещите най-рентабилни и наложащи проекти за нейното обновяване. За тази цел следва да се изготви анализ и определяне на:

 • Текущото състояние на канализационната мрежа:
  • Актуализация на канализационната мрежа;
   • Обследване и актуализиране на мрежата;
   • Уточняване на местата на съществуващите преливници и съоръжения;
   • Обхождане на проблемните места и на местата с включване на външни води в канализацията.
  • Изготвяне на скелетен модел на канализационната мрежа;
  • Заснемане на преливниците по канализационните мрежа и определяне на оразмерителните води количества към всеки от тях и изчисляване на необходимата височина на преливния ръб;
  • Анализ на оразмерителните данни за преливниците съгласно измерените данни от нивомерите, монтирани в тях и фиксиране на височина на преливния ръб.
 • Пилотна зона
  • Избор пилотна зона/зони, в които да се установят постъпващите водни количества;
  • Изготвяне на статичен модел на зоната с оразмерителни параметри при сухо време и по време на дъжд;
  • Провеждане на практически тестове за измерване на водните количества преди и след предприемане на мерки за оптимизиране;
  • Актуализиране на хидравличните параметри в модела на пилотната зона;
  • Анализ на резултатите за количеството на инфилтрираната вода в канализацията;
  • Анализ на влиянието на физическите загуби от водопровода върху водните количества в канализацията;
  • Оценка на необходимите инвестиции.
Адаптиране спрямо промените в климата и управление на дъждовните води
02

NBS-Nature Based Solutions
Природно базирани решения

Все по-често по света се появяват валежи с необичайна интензивност, формирали се заради изменението на климата. 

Ние в ИНЖИНЕРИК имаме за цел да помогнем на нашите клиенти да подобрят планавете си за управление на активите, отговарящи на изменението на климата. Нашите експерти използват специализирани софтуери за компютърно моделиране, с цел анализ на последствията от проливни дъждове и намирайки нови решения, като например „NBS“, за устойчиво управление на системите.

Водопроводни системи

Днес нашето общество трябва да разбере, че безопасно и надеждно снабдяване с питейна вода 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата е от решаващо значение за всяко добре функциониращо общество.

barcelona-953904

Ние в ИНЖЕНЕРИК можем да  помогнем на нашите клиенти да изберат оптималното финансово и енергийно ефективно решение, основано на:

 • стратегическо планиране;
 • проектиране и управление на проекти;
 • инвеститорски контрол;
 • управление на активи.

Предоставяйки цялостен анализ на водопроводната система е основа за добро планиране на бъдещите най-рентабилни и наложащи проекти за обновяване на системата. 

За тази цел следва да се изготви анализ и определяне на:
 • Водните ресурси
  • Качество на водата и химия на водата;
  • Текущото управление на водоснабдяването и стратегическо планиране.
 • Техническото състояние на външните водопроводи, водоизточници и съоръжения;
  • Анализ на техническото състояние на съоръженията при водоизточниците и помпените станции;
  • Анализ на техническото състояние на външните водопроводи и съоръжения.
 • Текущото състояние на водоснабдителната мрежа;
  • Определяне на количествата на общите загуби на вода;
  • Определяне на физическите и търговските загуби във водопроводната мрежата.
  • Изготвяне на скелетен модел на водопроводната мрежа;
  • Сравнителен анализ за хидравличната работа на мрежата и данните от стимулационния модел;
  • Данни за инкасо системата и водомерното стопанство;
  • Дейности за по-точно определяне на търговски загуби – пилотна зона.
  • Пилотна зона
   • Анализ на възможните територии за изграждане на пилотна DMA, зонa за управление на водопотреблението, и избор на DMA зона;
   • Анализ на нужните инвестиции за изграждане на пилотна/пилотни зони DMA;
   • Изграждане на избраната зона/и
    • Анализ на постигнатото – ползи и разходи.
   • Направа на програма за активен и проактивен контрол на течовете.
   • Провеждане на Активен контрол на течовете (ALC);
  • Настройване на зони за измерване на налягането и оптимизиране на изразходваната енергия
  • Управление на водите не носещи приходи
  • Хидравлично моделиране

Пречистване на природни и отпадъчни води

Ние осигуряваме подкрепа на нашите клиенти от етапа на избор на технологично решение, разработване на технически решения, през определяне на спецификация на оборудване, оценка на оферти, управлението на инвестиционния процес, пускане в експлоатация и въвеждане в експлоатация.

Нашите технически услуги също така осигуряват рентабилен и устойчив дизайн и експлоатация на системи за пречистване на природни води и отпадъчни води в условията на все по-строги външни /регулаторни/ и вътрешни /бизнес/ изисквания.

Нашите клиенти често ни ангажират за решаване на предизвикателствата и реализиране на проекти свързани с:

 • Анализ на качеството на питейната и отпадъчна вода;
 • Икономически целесъобразна оптимизация на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води;
 • Прединвестиционно, Идейно и Работно проектиране;
 • Пречистване на индустриални „хипер” чисти води, технологични води и инфилтрати;
 • Повторна употреба на вода;
 • Управление на утайки и производство на биогаз;
 • Оценка на състоянието на активите и експлоатационни услуги.

Пречистване на природни води

Ние работим с опитни проектанти и учени, осигуряващи най-добрите технически и икономически решения за обработката на вашата вода.

Нашата ключова експертиза обхваща разнообразни процеси за проектиране, състоящи се от прединвестиционно проучване, концептуалено и работно проектиране, управление на проекти, провеждане на тръжни процедури, до пускане в експлоатация. Можем да помогнем както с изграждането на нови съоръжения, така и с преглед и модернизация на съществуващите съоръжения за пречистване на подземни води и повърхностни води, използващи конвенционални технологии за пречистване на питейна вода и по-специфични като нанофилтрация, обратна осмоза, технологии на принципа на йонообменни смоли и други спрямо проектните условия.

Пречиствателна станция за питейни води

water-treatment-2717001
 • Съоръжения за избистряне на водата;
 • Съоръжения за филтриране на водата;
 • Съоръжения за обеззаразяване на вода;
 • Съоръжения за:
  • Отстраняване на желязо и манган;
  • Отстраняване на органични примеси във водата;
  • Остраняване на други специфични елементи;
  • Омекотяване на водата;
  • Стабилизиране на водата;
 • Мембранни съоръжения за третиране на вода:
  • Нанофилтрация и Обратна осмоза;
 • Третиране на технологични отпадъчни води;

Пречистване на отпадъчни води

Ангажиментите които поемаме към нашите клиенти покриват всички етапи на проектиране, през провеждане на тръжна процедура до пускане в експлоатация. Ние можем да помогнем както при изграждането на нови системи, така и с преглед и модернизация на съществуващи съоръжения за пречистване и отстраняване на основните замърсители като:

 • механични примеси;
 • мазнини;
 • въглерод, азот и фосфор;
 • третично пречистване с цел повторно използване на водите;
 • третиране на утайките, включително анаеробно стабилизиране и устойчиво обезвреждане на утайки.

Ние също така действаме като водещ консултант, използвайки ресурсите на фирмата в рамките на широкия ни спектър от експерти, отговарящи за различни технически дисциплини.

Пречиствателна станция за отпадъчни води

Енергийно ефективно проектиране и експлоатация в ПСОВ

Към настоящия момент има налични техники и добри практики за проектирането и експлоатацията на енергийно и ресурсно ефективни ПСОВ, като например:

 • Използването на процеса с активна утайка, при малка възраст на утайките за адсорбация на колоидно и разтворено ХПК за повече биогаз (А-В метода);
 • Предварителна термична обработка на утайките;
 • Прилагане на процеса ANAMMOX за пречистване на надкалови води;
 • Използване на модела (ASM No.1) на IWA;
 • Използване на газгенератори с висока ефективност 20→40%;
 • Подобряване на затоплянето и разбъркванетона метантакове и др.;
 • Дезинтеграция на утайките (DWA 2009).

Един интересен и малко познат елемент от процеса на оптимизация на работата в ПСОВ е внедряването на дезинтегратори на утайка в технологичната схема. 

В литературата е приет типологичния начин като критерий за класификация на дезинтеграторите на клетки, отразяващ техните конструктивни, макромащабни особености.

Повторно използване на води

Водата ще става все по-ценен ресурс поради промените в климата. В ИНЖЕНЕРИК можем да предоставим помощ анализирайки наличните възможностите за повторно използване на вода, напр. презареждане от дъждовна вода, пречиствателни станции за отпадъчни води с допълнително пречистване и обеззаразяване на водите.

Утайката от пречиствателни станции за отпадъчни води като енергиен източник

За определяне на енергийния потенциал на утайките може да се направи връзка между показателя за изразяване на концентрацията на органичните вещества (ХПК) и химическата енергия, съдържаща се във веществата, стъпвайки на основанта термодинамична концепция, че освободената енергия по време на една химична реакция се определя като количеството полезна енергия.

Във ВиК сектора трансформацията на енергията от утайките се свързва с анаеробното изгниване. Тази ферментация се характеризира с това, че крайните продукти са метан и въглероден диоксид. 

Един важен аспект в процеса на анаеробно стабилизиране на утайките засяга енергията, освободена при анаеробното изгниване. За разлика процеса на разграждане на органичните вещества, от окислителния катаболизъм, ферментацията само трансформира органичните вещества, като голяма част от химическата енергия се прехвърля към образувания метан. Известен е фактът, че:

 • От 1 гр.ХПК, разграден в метантанка се получава около 0,35 Nm³ метан
 • 1 m³ метан има калоричност около 40 МJ.

Използването на утайките като енергиен ресурс ще позволи повишаването на енергийната независимост в пречиствателните станции за отпадъчни води. Основните ключови звена, на които следва да се обърне внимание, с цел повишаване на енергийната независимост са:

 • Енергийна ефективност на ПСОВ = Епр/Еп;
 • Оптимизиране потреблението на електроенергия, чрез изготвяне на енергиен баланс и внедряване на енергийно спестяващи мерки,  като се обърне особенно внимание на биологичното стъпало за пречистване на водата;
 • Увеличаване на произведената електроенергия, съответно увеличаване производството на чист метан, като се ограничат до минимум примесите в него;
 • ПСОВ – от потребител към производител.
Чрез различните видове дезинтеграция на утайката се цели:
 • Избор на техника за получване на максимално количество продукт;
 • Недопускане на денатуриране на протеините или инактивиране на ензимите;
 • Недопускане на топлинно разрушаване;
 •  Недопускане на образуване на субмикрометрични частици;
 • Максимално увеличаване на скоростта на разграждане.

Експлоатация и поддръжка

accounting-alone-analysis-938963

Систематичната поддръжка, базирана на планирана експлоатация на мрежите и съоръженията за вода, може да предотврати възникването на значителна част от проблемите, като позволи на клиентите да отделят допълнителни ресурси само когато е необходимо.

Екипът на ИНЖЕНЕРИК може да разработи методология за управление на активите, която позволява ефективно управление на експлоатацията и поддръжката на линейни активи, тръбни системи и точкови активи като басейни, сгради, помпени станции и др.

Избор на технологии

Изборът на оптималното решение за третиране на водите следва да бъде придружен с осъществяване на съвместни проучвания и внедряването на пилотни инсталации. Това е гаранция за всички наши клиенти, че ще получат изключително надеждни, ресурсно ефективни технологии и системи.

Нашите клиенти ще получат пълен анализ, по време на проучванията за осъществимост и проектирането, включващ:

 • оценка на възможността за оптимизация на процесите;
 • масови баланси – поток, органични вещества, азот, твърди вещества и др.;
 • подробни схеми на технологичния процес – PFDs;
 • и диаграми на контролно-измервателните уреди – P&ID.