НАПРАВЛЕНИЯ

01 Industry

иНДУСТРИЯ

Поддържането и модернизирането на инфраструктурата често изисква правилно планиране и разходно-ефективно изпълнение, на базата на което може да се постигне висока ефективност в предприятието. Експертите и партньорите на фирма ИНЖЕНЕРИК  имат богат опит в областта на планирането, проектирането и управлението на проекти в направление индустрия. Ние предпочитаме да действаме като водещ консултант поемайки отговорност за процеса на проектиране от изготвяне на концепцията до работното проектиране, съобразявайки се с изискванията на възложителя.

04 HydroPower

ВЕИ

Възобновяемите източници на енергия са алтернативи на изкопаемите горива, които допринасят за намаляването на емисиите на парникови газове, разнообразяват енергийните доставки и намаляват зависимостта от ненадеждни и непостоянни пазари на изкопаеми горива.  Стъпвайки върху "Член 194 от Договора за функционирането на Европейския съюз" законодателството на ЕС за насърчаването на възобновяемите енергийни източници се разви значително през последните години. 

02 Water

ВОДИ

Политиката на фирма ИНЖЕНЕРИК е свързана с разработването на проекти за сектор Води спазвайки основните принципи за качество и устойчивост на проектнираната инфраструктура. По този начин следва да се гарантира достатъчно по количество и с необходимото качество вода за нуждите на населението, икономиката и екосистемите, като се гарантира непрекъснатост на водоподаването. Също така нашите услуги са носочени за намаляване на неблагоприятните климатични въздействия и риска от наводнения, чрез разработване на проекти свързани с управление на канализационните системи.

03 Waste

ОТПАДЪЦИ

Фирма ИНЖЕНЕРИК се фокусира върху интегрирането на нови, устойчиви от екологична и икономическа гледна точка модели, където от битовите отпадъци може да се отделя всичко, което следва да се оползотвори и рециклира, за да се превърне в енергия, в суровина за индустрията, в тор за растенията, а в новоизградените регионални депа да се депонират минимални количества отпадък.