Сектори

Индустрия

Поддържането и модернизирането на инфраструктурата често изисква правилно планиране и разходно-ефективно изпълнение, на базата на което може да се постигне висока ефективност в предприятието.

Експертите и партньорите на фирма ИНЖЕНЕРИК  имат богат опит в областта на планирането, проектирането и управлението на проекти в направление индустрия.

Ние предпочитаме да действаме като водещ консултант поемайки отговорност за процеса на проектиране от изготвяне на концепцията, с помощта на нашите технолози, до работното проектиране включващо всички необходими части спрямо нуждите на проекта.

Води

Политиката на фирма ИНЖЕНЕРИК е свързана с разработването на проекти за сектор Води спазвайки основните принципи за качество и устойчивост на проектнираната инфраструктура. По този начин следва да се гарантира достатъчно по количество и с необходимото качество вода за нуждите на населението, икономиката и екосистемите – непрекъснатост на водоподаването.

 Също така нашите услуги са носочени за намаляване на неблагоприятните климатични въздействия и риска от наводнения, чрез разработване на проекти свързани с управление на канализационните системи като по този начин също така се намали негативното влияние върху околната среда.

 

Отпадъци

Изготвянето на проекти в сектор отпадъци се базира на регулацията включваща законодателството на Европейската общност и националното законодателство – Закон за опазване на околната среда, Закон за управление на отпадъците, наредби, националните планови и стратегически документи .

Фирма ИНЖЕНЕРИК се фокусира върху интегрирането на нови, устойчиви от екологична и икономическа гледна точка модели, където от битовите отпадъци може да се отделя всичко, което следва да се оползотвори и рециклира, за да се превърне в енергия, в суровина за индустрията, в тор за растенията, а в новоизградените регионални депа да се депонират минимални количества отпадък.

 

Възобновяеми енергийни източници

Възобновяемите източници на енергия (вятърната енергия, слънчевата енергия, водноелектрическата енергия, енергията от океаните, геотермалната енергия, биомасата и биогоривата) са алтернативи на изкопаемите горива, които допринасят за намаляването на емисиите на парникови газове, разнообразяват енергийните доставки и намаляват зависимостта от ненадеждни и непостоянни пазари на изкопаеми горива, особено на нефт и газ. 

Стъпвайки върху „Член 194 от Договора за функционирането на Европейския съюз“ законодателството на ЕС за насърчаването на възобновяемите енергийни източници се разви значително през последните години.