нашите услуги

Консултиране & Проектиране

Нашият опит обхваща проектирането на процеси, прединвестиционни проучвания, концептуално и детайлно проектиране. В ИНЖЕНЕРИК можем да Ви помогнем както с проектирането на нови съоръжения, така и с модернизацията на съществуващи.

Управление на активи

Разработването на точна методика за управление на активи е начина за определяне на критичните местата в системата. Това са точките спрямо които разходите са от решаващо значение за управление на рисковете, свързани с потенциални аварии на активи.

ИСКАТЕ ЛИ ДА...

Разгледайте и свалете нашето фирмено портфолио!

Консултирате с нашите експерти!

Нашето управление

Предоставянето на висококачествени услуги е от решаващо значение за подобряване на градската и индустриалната инфраструктура. Нашият мениджмънт е съсредоточен върху качеството и ефективността. Ние непрекъснато подобряваме нашите стандарти, технологии и  провеждаме напрекъснати обучения.

Качеството е в основата на всичко, което правим!

„Ние вярваме, че разходите са по-важни от качеството, но качеството е най-доброто средство за намаляване на разходите.“

Genichi Taguchi

Какво казват за нас

5/5

„Инженерик“ ЕООД в качеството си на подизпълнител е изпълнил задача с предмет: „Изработване на идейни решения и инвестиционен проект във фаза технически проект с работни детайли за обект: Етап 37:“Водозахранване, резервоари и помпена станция за противопожарна система – Цех и Складово стопанство за Етилов алкохол“.

Технически характеристики на Пожарогасителната система на цех Етанол:

  • Водно количество за пожарогасене Q=1000 m3/h;
  • Водно количество за охлаждане Q=1000 m3/h;
  • Налягане 8.5 bar;
  • Два отделни и независими резервоари с обем 3000 м3;
  • Помпи с дизелови агрегати.

Техническият проект с работните детайли е изготвен в договорения срок и съгласно Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и заданието за проектиране.

Поставената задача е изпълнена професионално съгласно изискванията и очакванията по отношение на качеството, обхвата и сроковете са напълно покрити. „Аквапартньор“ ЕООД с Удостоверение за добро изпълнение, с изх. номер 11/04.10.19, препоръчва фирма „ИНЖЕНЕРИК“ ЕООД като надежден партньор при разработването на проекти за системи за пожарогасене в индустрията.

5/5

В качеството си на подизпълнител „Инженерик“ ЕООД изпълни задача – „Консултантски и инженерни услуги в областта на управление на проекта и проектиране по проекта Актуализция на Идеен Проект за реконструкция на съществуващата пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Разград“.

Идейният проект е изготвен в договорения срок и съгласно Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Заданието за проектиране и включват всички необходими проектни части.

Поставената задача е изпълнена професионално съгласно изискванията и очакванията по отношение на качеството, обхвата и сроковете са напълно покрити. „Аквапартньор“ ЕООД с Удостоверение за добро изпълнение, с изх. номер 10/04.10.19, препоръчва фирма „ИНЖЕНЕРИК“ ЕООД като надежден партньор при разработването на проекти за пречиствателни станции за отпадъчни води.

5/5

„ИНЖЕНЕРИК“ ЕООД в качеството си на подизпълнител е изпълнил задача: „Актуализация на инвестиционен проект „Реконструкция на ВиК мрежа в ж.к. „Младост“ – гр. Ловеч“.

Работният проект е изготвен в договорения срок и съгласно Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и заданието за проектиране.

Поставената задача е изпълнена професионално съгласно изискванията и очакванията по отношение на качеството, обхвата и сроковете са напълно покрити. „Аквапартньор“ ЕООД с Удостоверение за добро изпълнение, с изх. номер 9/04.10.19, препоръчва фирма „ИНЖЕНЕРИК“ ЕООД като надежден партньор при разработването на ВиК проекти.

5/5

За нас

ИНЖЕНЕРИК ЕООД планира и проектира градската и индустриалната инфраструктура на бъдещето. Ние правим това, като предлагаме качествени услуги в областта на консултирането и проектирането, управлението на проекти и управлението на активи с направления индустрия, води, отпадъци и възобновяеми енергийни източници. 

От бизнеса се иска да направи повече от всякога като решава социални и екологични проблеми. В резултат на това ИНЖЕНЕРИК ЕООД поема отговорността да изгражда устойчива инфраструктура, като намалява екологичния отпечатък успоредно с подобряването на оперативните и финансови резултати.