РЕШЕНИЯ ЗА ИНДУСТРИЯТА

Поддържането и модернизирането на инфраструктурата често изисква правилно планиране и разходно-ефективно изпълнение, на базата на което може да се постигне висока ефективност в предприятието.

Мултидисциплинарният и гъвкав подход на ИНЖЕНЕРИК ни позволява да въведем правилните социално-икономически, екологични и технически решения за различните промишлености.

Нашият опит включва основни индустрии, като например:

 • Земеделие
 • Храни и напитки
 • Минно дело и металургия
 • Метали
 • Химическа и фармацевтична
 • Микро електроника и машинни инструменти

Фирма ИНЖЕНЕРИК предпочита да действа като водещ консултант поемайки отговорност за процеса на проектиране от изготвяне на концепцията, с помощта на нашите технолози, до работното проектиране включващо всички необходими части спрямо нуждите на проекта.

РАБОТНО ПРОЕКТИРАНЕ

Ние можем да ви предложим проектиране с:

 • BIM технологии на Autodesk – REVIT и AdvanceSteel;
 • Детайлно BIM проектиране на архитектура, конструкции и инсталации;
 • Провеждане на статически и динамични изчисления на стоманобетонни и стоманени конструкции;
 • Оразмеряване на сложни възли.

Нашата експертиза покрива цялостното проектирането по всички проектни части на площадковата и довеждащата инфраструктура (захранване с електричество, вода и отвеждане на отпадъчните води), без да се ограничава само с/със:

 • Силозни / Складови стопанства с прилежащите транспортни ленти, бункери и т.н.;
 • Мелнични комплекси със склад/ове за готова продукция;
 • Инсталации за производство на пара;
 • Халета за селскостопански инвентар;
 • Котелни помещения с котли на биомаса и изграждане на бункери за биомаса;
 • Прeдприятия за производство на изсушен обезалкохолен зърнен остатък;
 • Складове за пелети;
 • Силозно стопанство със сушилня на биогориво;
 • Цехове за текстилната промишленост – пране и багрене на обекла;
 • Фуражни предприятия и линии за заготовка на зърнено-житни култури;
 • Цехове за бутилиране на алкохолни напитки;
 • Инсталации за пелетизиране на слама;
 • Цехове за преработка на слънчоглед;
 • Заводи за метални изделия;
 • Заводи за цилиндри;
 • Системи за енергиен мениджънт на фабрики от хранително вкусовата промишленост;
 • Инсталации за отчистване на въздух в хранително вкусовата промишленост;
 • Системи за пожарогасене на цехове за етанол и промишлени сгради и халета;
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПИТЕЙНА ВОДА

За осигуряването на нуждите на предприятието с питейна вода ние ще ви проектиране  инсталации з а преработка на питейна вода:

 • Съоръжения за избистряне на водата;
 • Съоръжения за филтриране на водата;
 • Съоръжения за обеззаразяване на вода;
 • Съоръжения за:
  • Отстраняване на желязо и манган;
  • Отстраняване на органични примеси във водата;
  • Остраняване на други специфични елементи;
  • Омекотяване на водата;
  • Стабилизиране на водата;
 • Мембранни съоръжения за третиране на вода:
  • Нанофилтрация и Обратна осмоза;
 • Третиране на технологични отпадъчни води;
След като водата е пречистена и годна за пиене спрямо наредба 9 за качеството на питейната вода, ще изпроектираме площадковите вододопроводи в зависимост от технологичните и битови нужди. Част от площадковите водопровиди следва да включват и системата за пожарогасене. Фирма ИНЖНЕРИК има опит при проектирането на системи за пожарогасене на цехове за производство на етанол.

Към цялостното решение на ВиК нуждите на вашето предприятие ние ще изготвим и проекти за отводняване на дъждовните и отпадъчни (ботови и промишлени води). При необходимост (в зависимост от конкретните проектни решения, съобразени с изискванията на възложителя) следва се проектират помпени станции и дъждозадържателни резервоари, съобразени с режима на работа на системата в която ще се включат съответните води.

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ИНДУСТРИАЛНИ И БИТОВИ ОТПАДЪЧНИ ВОДНИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Ние предлагаме решения за пречистване на формираните отпадъчни води на територията на промишлени предприятия  за:
 • Преработка на плодове и зеленчуци и тяхното консервиране;
 • Млекопреработване;
 • Месопреработване;
 • Производство на захарни изделия;
 • Производство на вина;
 • Производство на бира;
 • Животновъдство;
 • Текстилно производство и обработка на продукти;
 • Преработка на кожа;
 • Преработка на целулозно-хартиена обработка;
 • Преработка на химически продукти;
 • Преработка на каменно-въглена продукция;
 • Преработка на черна и цветна металургия;
 • Машиностроене и електротехническата промишленост;
 • Фармацевтично производство;
В зависимост от конкретните технологични специфики на територията на предприятието ние можем да ви предложим решения за пречистване на промишлени отпадъчни води чрез някои от следните методи и съоръжения:
 • Предварителна обработка на отпадъчните води:
  • Усредняване;
  • Акумулиране;
 • Механично пречистване на отпадъчни води:
  • Прецеждане;
  • Утаяване;
  • Филтриране;
  • Използване на хидроциклони;
 • Биохимично пречистване с активна утайка:
  • с конвенционални биобасейни с предварителна, сменяща се (алтернативна) денитрификация, периодично протичаща (прекъсваща), пост денитрификация;
  • с биобасейни с мембранни модули за отделяне на активната утайка;
  • с биофилтри; с биобасейни с продължителна аерация;
  • с биореактор с циклично действие (SBR)
 • Химично пречистване на отпадъчните води:
  • Неутрализация;
  • Окисление;
 • Физикохимично пречистване на отпадъчни води:
  • Коагулация;
  • Флотация;
  • Сорбция;
  • Йонообмен;
  • Екстракция;
  • Евапорация;
  • Електролиза;
  • Обратна осмоза;
 • Обработка на утайките формирани от процеса на пречистване:
  • Обработка на утайките, съдържаща органични вещества;
  • Обработка на утайките съдържаща минерални вещества;
  • Обработка на утайките съдържаща минерални и стабилни органични вещества;
 • Дезинфекция на пречистените отпадъчни води.
 

Като част от целия цикъл на управление на водите и генерираните отпадъци ние ще ви предложим решения за повторно използване на пречистените отпадъчни води и получаване на вторични енергийни ресурси при обработка на биомаса. 

В нашата компетенция попадат и изготвянето на програми и стратегии за управлениие на отпадъците генерирани, в процеса на производство на съответните суровини, в зависимост от техния характер и специфика.